• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

Condiţii generale

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează, la cerere, cetăţeanului pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Paşaportul se eliberează de la naştere.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

Paşapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de pâna la 7 ani - pe un termen de 4 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.

Modele:

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AA)

În circulaţie începînd cu data de  09.08.2014, în exclusivitate

Pa?aportul biometric ceta?eanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare albastră (seria A şi seria B)

În circulaţie cu începere de la 01.02.2008, concomitent cu tipul existent de paşaport non-biometric, la solicitare

Începînd cu data de 01.01.2011, în exclusivitate

Pa?aportul biometric ceta?eanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova fără date biometrice, cu coperta de culoare albastră (seria A)

În circulaţie din aprilie 1995

Pa?aportul fara date biometrice

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal de solicitant, în scris, la orice subdiviziune a ÎS „CRIS „Registru”, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau la reşedinţă a solicitantului, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia ca datele titularului din acestea vor fi identice.

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, titularul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vârsta de până 12 ani sunt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte. Dacă actul de identitate de uz intern este nevalabil sau lipseşte, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate.

În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea paşaportului acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezentei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru copiii rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului cererea se depune, corespunzător, de autoritătea tutelară sau de administraţia instituţiei respective.

În cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Cetăţenii Republicii Moldova care au domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova depun cererea privind autorizarea emigrării la subdiviziunile ÎS „CRIS „Registru” în raza de competenţă teritorială a căreia solicitantul are înregistrare la domiciliu şi/sau la reşedinţă, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

În cazul cînd solicitantul nu deţine paşaport sau solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport, se depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.

Autoritătea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi existenţa restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii.

Pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani
 • actul de identitate de uz intern valabil - buletin de identitate, buletin de identitate provizoriu;
 • pașaportul anterior (dacă există) sau declarația de pierdere/furt a pașaportului;
 • cerere pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentul, care atestă grupa sangvină, la prima documentare;
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea pașaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pașaportului, în condițiile prevederilor legale).
Notă: buletinul de identitate provizoriu  trebuie să fie însoțite de certificatele de stare civilă, după caz: certificatul de naștere; certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui; certificatul de căsătorie/divorț; certificatul de deces soț/soție.

Pentru persoanele minore sau cele plasate sub tutelă sau curatelă

 • actul de identitate de uz intern al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului, în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani;
 • decizia autorităţii tutelare (în cazul persoanelor plasate sub tutelă, curatelă);
 • în cazul mamei solitare, documentul ce atestă acest statut eliberat de organele de stare civilă;
 • documentele de stare civilă (certificatul de naştere; certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă,; certificatul de căsătorie al părinţilor, de divorţ sau de deces al părinţilor);
 • certificatul ce atestă grupa sangvină a minorului, la prima documentare;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale);
 • declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru", sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului.
 • La depunerea cererii pentru minorul, ai căror părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă instanţa de judecată a încredinţat minorul unuia din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate. Prezentarea hotărârii menţionate nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată notarial.

  Persoanele minore şi cele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru".

  În cazul copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului reprezentantul acestora prezintă suplimentar:

 • îndreptarea autorităţii de resort privind plasarea copilului în instituţia specializată sau decizia autorităţii tutelare privind recunoaşterea statutului de copil fără supraveghere părintească;
 • certificatul de înmatriculare a copilului în instituţia specializată;
 • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei şi statutul său de reprezentant legal al copilului, eliberat de organul ierarhic superior sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară. 

Pentru persoanele imobilizate și pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului;
 • actul de identitate de uz intern valabil al persoanei reprezentate;
 • 2 fotografii 100x150 mm şi 2 fotografii 30x40 mm, color, mat, pe fond alb şi semnătura persoanei reprezentate, aplicată pe suport de hîrtie care trebuie să fie autentificată de către notar pentru a fi scanată;
 • documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare (procura autentificată de notar, sau de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova);
 • certificatul medical ce atestă imobilitatea persoanei şi imposibilitatea prelevării amprentelor digitale (temporar sau permanent);
 • documentele de stare civilă (certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă), în cazul când solicitantul deţine buletin de identitate provizoriu;
 • declaraţia reprezentantului, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru"sau autentificată de notar, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate;
 • documentul ce atestă grupa sangvină,după caz;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există;
 • declaraţia de pierdere de model stabilit a paşaportului anterior, după caz;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz. (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale). 

Pentru persoanele care solicită autorizarea emigrării

 • actul de identitate de uz intern;
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 • documentele de stare civilă, după caz, (certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi/sau divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei, avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie).
 • documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă ;
 • carnetul de pensionar ;
 • declaraţia părinţilor solicitantului care rămân cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului;
 • declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • declaraţia autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte ca reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor stabilite pentru serviciul prestat.

În cazul în care părinţii solicitantului sunt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În declaraţie solicitantul indică datele cu caracter personal complete ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii). În situaţia în care potrivit datelor din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual se confirmă informaţia declarată de către solicitant, prezentarea declaraţiei părinţilor acestuia nu este obligatorie.În cazul în care părinţii solicitantului sunt decedaţi, se prezintă certificatul de deces.

Dacă  solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificăte la prezentul punct, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

La înmânarea paşaportului cu menţiunea privind autorizarea emigrării în care se indică statul de destinaţie, solicitantul predă subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern;
 • certificatul despre depunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi absenţa datoriilor faţă de buget, eliberat de serviciul fiscal;
 • documentul ce atestă excluderea din evidenţa militară – în cazul persoanelor supuse militar;
 • adeverinţa privind predarea carnetului de pensionar – în cazul beneficiarilor de pensii din partea statului.
Notă: În cazul persoanelor care solicită autorizarea emigrării prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova, actul de identitate de uz intern, documentul ce atestă evidenţa militară şi/sau carnetul de pensionar, precum şi declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, se anexează la cerere şi se transmit ÎS „CRIS „Registru”.

 

Înmânarea paşaportului

Paşaportul se înmâneaza personal titularului sau reprezentantului legal, contra semnatură, sau reprezentantului împuternicit prin procură. La cererea solicitantului, paşaportul poate fi înmânat prin intermediul retelei poştale a Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei" prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin livrarea paşaportului la adresa de destinaţie a solicitantului prin intermediul Oficiului mobil de documentare. Se permite înmânarea paşaportului minorului, care a atins vârsta de 14 ani, dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau se autentifică de notar.