• Română
 • English
 • Русский

Proba practică

La proba practică se admit candidaţii care au primit calificativul „Admis” la proba teoretică.

Candidaţii prevăzuţi la pct. 15 din prezenta Instrucţiune, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere concomitent la mai multe categorii/subcategorii, vor fi examinaţi la proba practică, la fiecare din ele, în succesiunea:

 • în cazul absolvirii cursului de şcolarizare de la categoria B la categoriile/subcategoriile C1 sau C şi D1, iniţial examenul la categoria C1 sau C, după care la D1;
 • în cazul absolvirii cursului de şcolarizare de la categoria B la categoriile/subcategoriile E şi D1, iniţial examenul la categoria BE, după care la D1;
 • în cazul absolvirii cursului de şcolarizare de la categoria C la categoriile E şi D, iniţial examenul la categoria CE, după care la D;

În cazul când persoana nu susţine una din combinaţii, aceasta la solicitare poate fi documentată doar cu categoria/subcategoria apreciată admisă.

La susţinerea probei practice a examenului trebuie să fie folosite autovehiculele din categoria/subcategoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere (în cazul solicitării categoriei de baza, parametrii autovehiculului utilizat trebuie să depăşască parametrii subcategoriei pe care o include).

Autovehiculele prevăzute în primul aliniat trebuie să fie dotate cu dublă comandă asupra ambreiajului şi frânei,  caseta cu inscripţia „ŞCOALA“ situată pe acoperişul autovehiculului, precum şi oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator. Fac excepţie autovehiculele pentru categoria A (motociclu) inclusiv pentru subcategoriile A1 şi A2 şi pentru  subcategoria B1 (cuadriciclete motorizate) care trebuie să fie dotate doar cu oglinzi retrovizoare.

 

Examinatorii utilizează în procesul de examinare autovehiculele subdiviziunii competente, iar în cazurile cînd acestea sunt defectate sau sunt insuficiente pentru a satisface sarcina de examinare la proba practică ei pot să efectueze examinarea cu utilizarea autovehiculelor şcolilor auto, cu perceperea taxelor la cazul respectiv.

 

Proba practică a examenului în dependenţă de categoriile/subcategoriile din permisul de conducere solicitate, se desfăşoară în condiţii de poligon şi/sau traseu, după cum urmează:

 • pentru categoria/subcategoriile A1, A2, A şi B1 proba practică se desfăşoară în poligon.

Pentru categoria/subcategoriile A1, A2 şi A  examinarea la proba practică se  desfăşoară în condiţii de  poligon, conform Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere, compartimentul la categoria/subcategoriile A1, A2 şi A.

Pentru subcategoria B1 condiţiile de examinare la proba practică sunt identice condiţiilor de examinare în poligon pentru categoria B, conform Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere, compartimentul la categoriile B şi BE, subproba în poligon.

 • pentru categoriile B şi BE proba practică se desfăşoară obligatoriu în poligon, la testarea desprinderilor iniţiale de a conduce autovehicule din categoria respectivă şi în traseu (subproba în poligon şi subproba în traseu).

La evaluarea  în poligon a probei practice a examenului, examinatorul se află în afară autovehiculului de examinare, în loc comod pentru supravegherea îndeplinirii de către candidat a exerciţiilor de conducere respective, cu excepţia îndeplinirii de către candidat a exerciţiului de deplasare în pantă la categoriile B şi BE, la evaluarea căruia, reieşind din măsurile de siguranţă, examinatorul se află în autovehiculul de examinare.

Subproba în poligon pentru categoriile B şi BE se desfăşoară conform Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere, compartimentul la categoriile B şi BE, subproba în poligon (anexa nr.2 la prezentele Instrucţiuni).

Persoanele care nu au susţinut subproba în poligon nu se admit la subproba în traseu, iar calificativul „Admis” obţinut de către persoanele examinate la  subproba în poligon, este valabil pe perioada valabilităţii probei teoretice a examenului de obţinere a permisului de conducere.

Persoanele care sunt apreciate cu calificativul „Admis” atât la subproba  în poligon, cât la subproba în traseu (calificativ „Admis” valabil), se consideră „Admise” la proba practică.

Data susţinerii probei practice de către persoana examinată,  se consideră dată aprecierii acesteia cu calificativul „Admis” la subproba în traseu”. 

 • pentru categoriile/subcategoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E şi D proba practică se desfăşoară în traseu, cu exercitarea obligatorie a manevrelor speciale de conducere, specifice examinării în poligon pentru aceste categorii/subcategorii, conform Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere, compartimentul probei practice la categoriile/subcategoriile nominalizate.

 

Elementele obligatorii şi dimensiunile minim admisibile ale poligoanelor, urmează sa corespundă prevederilor Legii nr.131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru categoriile/subcategoria B1, B şi BE se preiau elemente şi exerciţii respective de conducere:

 • rampă şi pantă;
 • spaţiu limitat;
 • parcare sub unghi drept către carosabil;
 • locuri de oprire şi pornire din loc;

Decizia privind consecutivitatea de exercitare a exerciţiilor de conducere pe poligon aparţine persoanei examinate, iar varianta de exercitare a exerciţiului de conducere „Parcare sub unghi drept către carosabil”, din dreapta sau din stânga elementului respectiv, se selectează automatizat de către sistem.

Pentru categoriile A1, A2 şi A se preiau toate elementele şi exerciţiile respective de conducere, prevăzute de Legea nr.131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Traseele folosite la proba practică sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanţilor, pentru a permite examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul în condiţiile traficului rutier.

Traseele trebuie să cuprindă secţiuni de circulaţie  intensă.

În subdiviziunile teritoriale competente din cadrul DÎÎMT CCA, care dispun de un sistem de rute de examinare, aprobat prin Ordinul ÎS”CRIS ”Registru”, examinarea în condiţii de traseu se  exercită conform rutei de examinare, selectată aleatoriu şi automatizat  pentru fiecare persoană examinată în parte, la categoria respectivă.

 

Modalitatea de susţinere a probei practice, precum şi ordinea de susţinere a exerciţiilor acesteia se stabilesc prin Chestionarul pentru proba practică e examenului de obţinere a permisului de conducere, conform anexei nr.2 la prezentele instrucţiuni.

Înaintea susţinerii probei practice în poligon sau probei practice în traseu potrivit condiţiilor stabilite în punctul 30 litera c) din prezentele Instrucţiuni, candidatului i se oferă posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în procedura de examinare o distanţă de până la 100 metri, care nu se include în procedura de evaluare, având ca scop acomodarea candidatului la particularităţile tehnice de conducere ale autovehiculului. La parcurgerea acestei distanţe examinatorul  preântâmpină  candidatul despre iniţierea procedurii de evaluare.

În cazul dacă la susţinerea subprobei practice în trafic autovehiculul utilizat în procedura de examinare este altul decât cel utilizat la subproba în poligon, candidatului la fel i se oferă posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în procedura de examinare la această subprobă o distanţă de până la 100 metri, în condiţiile alineatului precedent.

 

Neexecutarea corectă de către persoana examinată a exerciţiilor prevăzute în Chestionarul pentru proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere (anexa nr.2), se penalizează de către examinator prin consemnarea literei „X“ în căsuţa corespunzătoare de puncte penalizări acumulate, la data respectivă de examinare.

În cazul repetării aceleiaşi greşeli, acestea se consemnează de fiecare dată în rubrica corespunzătoare, punctajul de penalizare fiind sumat de la fiecare greşală  înscrisă în Chestionar.

 

Este declarată admisă la proba practică, cu excepţia categoriilor B şi BE, persoana care cumulează pe parcursul examenului cel mult 20 puncte de penalizare.

Candidatul care a depăşit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării perioadei prevăzute la pct. 37 alin. 2 este declarat „Respins“;

Este declarată admisă la subproba în poligon la categoriile B şi BE, persoana care cumulează cel mult 12 puncte de penalizare, iar la subproba în traseu este declarată admisă, persoana care cumulează cel mult 15 puncte de penalizare.”

În cazul în care pe parcursul desfăşurării subprobei în trafic a probei practice a  examenului,  candidatului  examinat evident i se acordă escortare din partea unui alt autovehicul participant la trafic, în scopul orientării acestuia în situaţia rutieră existentă şi la respectarea normelor de organizare a circulaţiei pe sectorul de drum respectiv, examenul se întrerupe considerându-se fraudat, iar candidatul examinat se apreciază cu calificativul „Respins”.

În cazul nefinisării examenului pentru obţinerea permisului de conducere (proba teoretică sau practică) la iniţiativa candidatului, din motive neîntemeiate, acesta se apreciază cu calificativul „Respins”;