• Română
  • English
  • Русский

Proba practică

Proba practică cuprinde testarea conducerii unui autovehicul în poligon şi/sau, după caz, în trafic, atât în localitati, cât şi în afara acestora.

La proba practică se admit persoanele care au primit calificativul „Admis” la proba teoretică.

La suținerea probei practice a examenului trebuie să fie folosite autovehiculele din categoria/subcategoria celor pentru care se solicită obținerea permisului de conducere.

Autovehiculele prevăzute în aliniatul întâi trebuie să fie dotate cu dubla comandă (cu excepția motocicletelor), oglinzi retrovizoare pentru candidat și examinator, precum și caseta cu inscripția „ȘCOALĂ“ situată pe acoperisul autovehiculului.

Traseele folosite la proba practică sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanților, pentru a permite examinatorului aprecierea deprinderilor și aptitudinilor necesare conducerii în siguranța unui autovehicul.

Traseele trebuie sa cuprindă secţiuni cu trafic variat, atât în localitaţi, cât şi în afara acestora. Proba practică va fi susţinută obligatoriu în 2 subprobe – poligon şi traseu.

Durata probei trebuie să fie de circa 10 minute pentru categoriile/ subcategoriile A1, A2, A, B1 şi de circa 30 de minute pentru celelalte categorii sau subcategorii, iar distanţa parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor.

În cazul probei practice efectuate prin două subprobe, timpul aferent cumulat trebuie să fie corespunzator celui menționat la alineatul precedent.

Neexecutarea corectă a manevrelor de către persoana examinată se penalizează de către examinator prin consemnarea literei „X“ în casuța corespunzătoare regulii încalcate din chestionar.

În cazul repetării aceleiași greseli, aceasta se consemnează de fiecare dată în rubrica corespunzătoare, punctajul de penalizare fiind înmulțit cu numărul de greșeli înscrise în anexă.

Este declarată admisă la proba practică persoana care cumulează cel mult 20 de puncte penalizare în timpul prevăzut.

Candidatul care a depașit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării perioadei prevăzute  este declarat „Respins“.

Rezultatele examenului se consemnează în procesul verbal care este semnat de membrii Comisiei de examinare.

Persoana care a obținut calificativul “respins” poate sustine un nou examen numai după o perioadă de cel puțin 5 zile calendaristice, pentru proba teoretică, și 10 zile calendaristice pentru proba practică. În cazul în care persoana nu susţine proba practică pe parcursul a 90 zile calendaristice din momentul susţinerii probei teoretice, aceasta va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a examenului.

Persoanelor care au promovat examenul pentru obținerea permisului de conducere li se eliberează permis de conducere unde sânt specificate categoriile/ subcategoriile de autovehicule pentru care au obținut dreptul de a le conduce.

În cazul în care persoana solicită susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere pentru mai multe categorii/ subcategorii aceasta va fi examinată la fiecare categorie/ subcategorie separat.