• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

Evidenţa locuitorilor se ţine prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţă în imobilele, care fac parte din fondul locativ şi alte încăperi, reglementate de legislaţia în vigoare.

Persoanele nu pot avea concomitent decît un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare din acestea.

Înregistrarea persoanei la reşedinţă nu atrage după sine radierea obligatorie din evidenţa de la domiciliu.

Autorităţile competente pentru înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă şi radiere din evidenţă sînt:

 • pentru cetăţenii Republicii Moldova – serviciile eliberare a actelor de identitate ale ÎS „CRIS „Registru”;
 • pentru cetățenii străini – Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

 1. actul de identitate de uz intern;
 2. actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ;
 3. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă.

În cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reşedinţă în locuinţa asupra căreia nu are drept de folosinţă, suplimentar se depune în scris declaraţia de primire în spaţiu de către:

 1. chiriaş şi de membrii majori ai familiei, care sînt înregistraţi la domiciliu pe adresa respectivă – dacă spaţiul locativ face parte din fondul de stat, departamental, municipal sau obştesc;
 2. proprietarul sau coproprietarii locuinţei – dacă spaţiul locativ face parte din fondul locativ privat.

Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se depune personal. În cazul în care schimbarea domiciliului sau a reşedinţei nu condiţionează schimbarea actului de identitate se permite depunerea cererii prin reprezentantul împuternicit prin procură, eliberată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

În cazul minorului sau al persoanei plasate sub tutelă sau curatelă în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul minorului, rămas fără ocrotire părintească – autoritatea tutelară.

Declaraţia de primire în spaţiu se depune în scris personal sau prin reprezentant în faţa persoanei abilitate cu funcţii de înregistrare a persoanelor la domiciliu sau la reşedinţă, sau se autentifică de persoanele care desfăşoară activitate notarială.

Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ este unul dintre următoarele:

 1. actul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare (contract de vînzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor legal etc.) şi înregistrat la organul cadastral. În cazul în care proprietarul imobilului, din anumite circumstanţe, nu poate prezenta documentul respectiv, este în drept să prezinte extrasul din registrul bunurilor imobile eliberat de organul cadastral, care este valabil pe un termen de 2 luni de la data eliberării;
 2. bonul de repartiţie a locuinţei;
 3. bonul de repartiţie a spaţiului locativ în cămin;
 4. contractul de locaţiune sau sublocaţiune;
 5. decizia autorităţilor administraţiei publice locale (preturii, primăriei) cu privire la modificarea contractului de închiriere a încăperii de locuit ca urmare a faptului că în calitate de chiriaş este declarată o altă persoană;
 6. hotărîrea instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă despre recunoaşterea dreptului persoanei la spaţiul locativ în imobilul respectiv;
 7. extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă existenţa spaţiului locativ şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti;
 8. demersul administraţiei instituţiei de ocrotire şi de protecţie socială, instituţiei medico-sanitare specializate, şcolii-internat, orfelinatului, casei de copii de tip familial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învăţămînt, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament şi a altor instituţii specializate ce dispun de spaţii locative.

Înregistrarea la domiciliu se efectuează concomitent cu radierea din evidenţa anterioară fără aplicarea menţiunii de radiere.

Radierea din evidenţă a persoanelor se efectuează:

 1. la cererea solicitantului;
 2. la schimbarea domiciliului sau a reşedinţei şi/sau în cazul emigrării autorizate;
 3. la cererea proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei, identificat(ţi) prin actul de identitate şi care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestui imobil.

În cazul înstrăinării sau moştenirii imobilului aflat în proprietate privată, persoanele înregistrate anterior trecerii dreptului de proprietar asupra acestui imobil se radiază din evidenţă la cererea proprietarului sau a unuia din coproprietari, dacă actul juridic respectiv nu prevede altfel;

 1. la demersul administraţiei instituţiilor de învăţămînt, căminelor departamentale, altor instituţii specializate, din spaţiile locative care le aparţin (caselor-internat, azilurilor de bătrîni şi invalizi, orfelinatelor, instituţiilor penitenciare, unităţilor şi structurilor militare etc.);
 2. în cazul privării persoanei de dreptul de folosinţă a spaţiului locativ, declarării persoanei dispărute fără veste, returnării sau îndepărtării persoanei de pe teritoriul Republicii Moldova, revocării dreptului de şedere, încetării sau anulării statutului de apatrid, a statutului de refugiat sau a protecţiei umanitare – în temeiul hotărîrii instanţei de judecată definitive şi irevocabile sau a deciziei organului abilitat;
 3. decesului – în temeiul certificatului de deces

Dacă nu aţi găsit informaţia care Vă interesează sau doriţi să primiţi informaţii suplimentare referitor la acest serviciu, puteţi să scrieţi în compartimentul consultaţii sau să contactaţi serviciul informativ-consultativ la tel.:(+37322) 25-70-70.