• Română
  • English
  • Русский

Documente necesare și informații generale

Documente necesare:

La cererea persoanelor juridice de drept privat se anexează, după caz:

  1. mandatul în cazul solicitării informaţiei din resursele informaţionale de către о altă persoană decît subiectul datelor cu caracter personal;
  2. procura şi/sau copia autentificată a contractului la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau a cererii acestuia privind intenţia încheierii unui contract cu solicitantul;
  3. dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului, după caz.

Solicitantul este responsabil pentru corectitudinea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate şi poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

La solicitarea persoanelor fizice care prestează servicii în bază de licenţă şi a persoanelor juridice de drept public şi de drept privat ÎS „CRIS „Registru” eliberează extrase din Registrul de stat al populaţiei care vizează cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate, înregistrarea la domiciliu/reşedinţă, radierea din evidenţă, emigrarea autorizată şi repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova.

Extrasele din Registrul de stat al populaţiei se prezintă după cum urmează:

  1. contra plată - persoanelor juridice de drept privat(inclusiv notari, avocaţi), în conformitate cu termenele şi tarifele stabilite prin reglementările interne ale ÎS „CRIS „Registru”;
  2. gratuit – persoanelor juridice de drept public şi persoanelor fizice pentru care prezentarea gratuită a informaţiei este expres reglementată de lege (ex.: executorii judecătoreşti).

Cererea pentru eliberarea extraselor din RSP (Formular-tip)  se depune la serviciile eliberare a actelor de identitate sau la subdiviziunile specializate din cadrul Direcţiei acte de identitate şi evidenţă a populaţiei.

Termenul de executare a comenzii începe să decurgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

Extrasele se expediază, la subdiviziunea teritorială unde a fost depusă cererea sau, după caz, la subdiviziunea unde a fost solicitată, sau prin intermediul reţelelor de livrare la adresa de destinaţie a solicitantului.