• Română
 • English
 • Русский

Metodologia de contestare a rezultatului examenului pentru obţinerea permisului de conducere

I.GENERALITĂŢI

1. Prezenta Metodologie determină desfăşurarea procedurii de contestare a rezultatului la probele/subprobele, examenului pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi procedura de examinare a adresărilor persoanelor privind  contestarea rezultatului examenului de obţinere a permisului de conducere adresate autorităţilor competente, în scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale acestora.

2. Procedura de examinare a contestărilor persoanelor privind rezultatul la probele/subprobele, examenului de obţinere a permisului de conducere adresate autorităţilor competente este reglementată de prezenta metodologie, iar situațiile nereglementate se examinează conform prevederilor Legii nr.190 din 19.07.1994  „Cu privire la petiţionare”.

II. CONTESTAREA REZULTATULUI EXAMENULUI PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

3. Persoana examinată în vederea obţinerii permisului de conducere are dreptul, iar examinatorul este obligat preventiv să o informeze asupra procedurii de examinare:

La proba teoretică:

 • despre măsurile de securitate şi regulile tehnice de utilizare a complexului computerizat de examinare, procedura şi condiţiile de examinare, componenţa comisiei de examinare, precum şi despre comportamentul şi disciplina persoanelor pe parcursul examenului, încălcările pentru comiterea cărora persoana se elimină de la examen şi se apreciază cu calificativul „Respins”, etc.

La proba practică:

 • despre măsurile de securitate, componenţa comisiei de examinare,  comportamentul şi disciplina persoanelor pe parcursul examenului, procedură şi condiţiile desfăşurării probei/subprobei practice, sistemul de penalizare şi încălcările, pentru comiterea cărora persoana automat se apreciază cu calificativul „Respins”, sistemul de rute de examinare utilizate şi modul automatizat de selectare a acestora, particularităţile tehnice ale vehiculelor de examinare ce urmează a fi utilizate, dreptul persoanei de a beneficia de conducere de probă a vehiculului de examinare, etc.

4. În cazul dacă persoana examinată declară dezacordul său motivat asupra procedurii sau rezultatelor examinării, pe parcursul sau după finalizarea desfăşurării examinării la careva din probele/subprobele examenului, preşedintele comisiei de examinare este obligat să audieze persoana şi să soluţioneze problemele procedurale invocate, dacă sunt în competenţa sa, conform reglementărilor. Dacă persoana insistă asupra poziţiei sale pe marginea rezultatului examenului contestat, acesteia i se aduce la cunoştinţă procedura de contestare şi examinare a cererilor în cauză.

5. Procedura de contestare a rezultatului examenului pentru obţinerea permisului de conducere se iniţiază în cazul în care persoana examinată nu este de acord cu rezultatele examinării la una dintre probele/subprobele examenului de obţinere a permisului de conducere, teoretică sau practică (poligon/traseu), în baza cererii acesteia.

6. Persoana poate contesta rezultatele examenului în totalitate sau parţial la una din probele/subprobele examenului, teoretică sau practică, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului contestat. Acest termen poate fi prelungit la prezentarea unui act ce atestă temeinicia depășirii acestuia.

Rezultatele examenului la proba practică la categoriile B şi BE pot fi contestate separat pe subprobe, subproba în poligon şi subproba în traseu.

7. Persoana ce contestă examenul, la desfăşurarea procedurii de examinare a cererii de contestare a rezultatului examenului, deţine dreptul să solicite accesul la imaginile video a examenului contestat, în regim de vizualizare.

În cadrul vizualizării de către persoana contestatoare a imaginilor video a examinării respective, urmează să participe cel puţin doi  membri ai comisiei de contestare, stabilite la pct.12 din prezenta Metodologie (persoana ce contestă preventiv se informează despre ora şi locul prezentării pentru vizualizarea imaginilor video).

După necesitate, comisia de contestare poate solicita participarea examinatorului implicat în procesul de examinare a examenului contestat, la vizualizarea imaginilor video a examinării respective.

Obiecţiile persoanei ce contestă examenul, făcute în cadrul procedurii de vizualizare a imaginilor video, urmează a face obiectul cercetării comisiei de contestare şi vor fi reflectate în procesul-verbal întocmit de către comisia de contestare, pe cazul de contestare respectiv.

8. Cererea de contestare a examenului, se depune către directorul Departamentului identificare, înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto al ÎS “CRIS „Registru” (DIÎMTCCA), în formă liberă.

9. Cererea de contestare a examenului trebuie să corespundă următoarele criterii:

a) se depune la subdiviziunea teritorială de examinare a DIÎMT CCA, în care a avut loc proba/subproba examenului, contestată;

b) să cuprindă subiectul şi motivul (motivele) de contestare a probei/subprobei respective a examenului;

c) să cuprindă descrierea exerciţiului, manevrei de conducere, şi/sau conţinutului întrebărilor  şi  răspunsurilor din chestionarele de examinare teoretică, şi/sau condiţiilor de procedură ale probei/subprobei respective a examenului, contestată;

d) să se facă trimitere şi să fie stipulată norma legală, după caz, îndeplinirea căreia este contestată;

e) să indice dacă au fost expuse plângeri sau adresări verbale examinatorului sau preşedintelui comisiei teritoriale de examinare.

10. Cererea de contestare depusă la subdiviziunea teritorială de examinare,  urmează a fi expediată în adresa secretariatului DIÎMTCCA în termen de 2 (două) zile lucrătoare, care va fi înregistrată în registrul de evidență a contestărilor.

11. La cererea de contestare a persoanei se vor anexa copia dosarului de examinare a persoanei, explicaţiile examinatorului şi nota preşedintelui Comisiei de examinare pe cazul contestat, care vor conţine, după caz, explicații şi informaţie asupra următoarelor aspecte:

a) timpul aferent examinării persoanei la proba/subproba examenului  contestat;

b) argumentarea detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele) manevra (manevrele) de examinare penalizate în poligon şi baza legală pentru aplicarea acestora;

c) argumentarea detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate în traseu, traseul de deplasare şi baza legală pentru aplicarea acestora;

d) întrebările din chestionarul de examinare teoretică la care persoana examinată a dat un răspuns incorect, răspunsul incorect dat de persoană şi argumentarea detailată a răspunsului teoretic corect;

e) dacă candidatului i-au fost explicate cerinţele stabilite la pct.3 din prezenta Metodologie;

f) despre comportamentul persoanei pe parcursul examenului, dacă pe parcursul examenului a dat dovadă de un comportament calm şi liniştit sau provocator şi agresiv(după caz);

III EXAMIANREA CONTESTĂRII

12. Examinarea contestărilor se efectuează de către o comisie de contestare, creată lunar în cadrul autorităţii competente, prin ordinul directorului general al ÎS “CRIS „Registru”, la propunerea DIÎMTCCA.

Comisia de contestare este formată din cel puţin 3 angajaţi, alţii decât cei care au făcut parte din Comisia de examinare a examenului contestat, dintre care, preşedintele Comisiei va fi un angajat al Direcţiei calificare a conducătorilor auto (DCCA) din cadrul DIÎMT CCA.

13. Comisia de contestare, va examina multilateral cererea de contestare, sub aspectele:

 • privind  respectarea procedurii şi termenilor de depunere a cererii stabiliţi prin prezenta Metodologie;
 • privind respectarea de către examinator a drepturilor persoanei examinate, de a fi informat preventiv despre procedură şi condiţiile desfăşurării examenului de obţinere a permisului de conducere (probele teoretică şi practică, subprobele în poligon şi traseu);
 • privind respectarea de către examinator a procedurilor de examinare la proba/subproba examenului contestat;
 • temeinicia argumentelor invocate de persoana ce contestă rezultatul examenului;
 • privind analiza detailată punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele) manevra (manevrele) de examinare penalizate în poligon şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 • privind analiza detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate în traseu, traseul de deplasare şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 • privind analiza informaţiei video a examinării la proba/subproba  respectivă a examenului contestat;
 • confruntarea depoziţiilor pe caz, ale persoanei ce contestă examenul, examinatorului, preşedintelui comisiei de examinare, etc, cu informaţia video acumulată, cu alte probe acumulate pe parcursul examinării cererii de contestare, precum şi cu datele din chestionarul de examinare;
 • privind comportamentul persoanei ce contestă examenul pe parcursul examenului, dacă pe parcursul examenului a dat dovadă de un comportament calm şi liniştit sau provocator şi agresiv(după caz).
 • privind analiza probelor acumulate pe caz.

Notă: Se acceptă procedura de contestare a rezultatului „Respins” obţinut de către persoana contestatoare la proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, doar în cazurile când se constată că careva întrebări şi respectiv răspunsuri din chestionarul teoretic de examinare, selectate aleatoriu de către sistemul automatizat de examinare teoretică „Clasa de examinare” la examinarea acesteia, sunt întocmite incorect, sau persoana a fost apreciată cu calificativul „Respins”, ca urmare a unei  defecţiuni tehnice sau erori de sistem.

14. Comisia de contestare poate solicita altă informaţie şi explicaţii suplimentare, atât de la persoana ce contestă examenul, cât şi de la membrii comisiei de examinare a examenului contestat.

15. Procedura de examinare a cererii de contestare, în dependenţă de probele acumulate pe caz, aferent respectării procedurilor de examinare şi materialelor dosarului de examinare, inclusiv probelor video şi audio acumulate,  se va finaliza cu întocmirea unui proces-verbal, sau cu o notă de concluzii (încheiere), cu propunerea de aprobare a uneia dintre următoarele decizii ale comisiei:

a) de menţinere în vigoare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat;

b) de anulare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat şi emiterea unei decizii de reexaminare:

 • în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar programul de examinare la proba/subproba în poligon contestată, nu a fost îndeplinit în volum deplin;
 • în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar programul de examinare la proba/subproba în traseu contestată, a fost îndeplinit în volum de până la 75 %;
 • în cazurile când procedura de examinare la general nu a fost respectată;
 • în cazurile de contestare a rezultatului „Respins” obţinut la proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, când se constată că unele întrebări şi respectiv răspunsuri din chestionarul teoretic de examinare, selectate aleatoriu de către sistemul automatizat de examinare teoretică „Clasa de examinare”, sunt întocmite incorect, sau persoana a fost apreciată cu calificativul „Respins”, ca urmare a unei  defecţiuni tehnice sau erori de sistem;

c) de anulare a rezultatului examenului contestat şi emitere a unei noi decizii privind aprecierea probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”.

16. Procesul-verbal pe rezultatele examinării contestării rezultatelor la probele/subprobele examenului de obţinere a permisului de conducere, întocmit de către Comisia de contestare, se  aprobă de către Şeful DCCA, cu excepţia cazurilor de anulare a rezultatului examenului contestat şi emitere a unei noi decizii privind aprecierea probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”,  care se aprobă de către directorul DIÎMT CCA.

17. În cazul dacă la examinarea contestării, se constată situația prevăzută la pct. 15, lit. c), în funcţie de faza aferentă a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, persoana va fi promovată la următoarea probă/subprobă de examen, sau prin proces verbal al comisiei de contestare, aprobat de către directorul DIÎMT CCA, va obţine dreptul de a conduce vehicule din categoria examinată şi va fi admisă la procedura de obţinere a permisului de conducere.

18. Reexaminarea persoanei, în cazul pct.15, lit.b), se va efectua de către alţi membri ai comisiei teritoriale de examinare, cu participarea obligatorie a unui membru al Comisiei de contestare stabilită la pct. 12 din prezenta Metodologie, iar rezultatul obţinut la reexaminare, va înlocui rezultatul precedent al probei/subprobei examenului contestat.

19. Reexaminarea persoanei la examenul contestat se va realiza în termen proxim, în funcţie de durata examinării cererii de contestare, iar despre data şi locul reexaminării urmează a fi informată persoana în cauză.

20. Pe cazurile stabilite, conform prevederilor subpunctelor b) și c) ale pct.15, DCCA în colaborare cu Departamentul tehnologii informaţionale, vor asigura operarea modificărilor respective în SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto”, subsistemul „Evidenţa susţinerii examenelor”.

21. Deciziile pe caz ale Comisiei de contestare, aprobate în ordinea stabilită, sunt obligatorii spre executare pentru şeful subdiviziunii teritoriale, în care a avut loc examenul contestat, precum şi pentru preşedintele Comisiei de examinare respective, în limitele competenţelor acestora.

IV.DISPOZIŢII FINALE

22. În cazul dacă, la examinarea cererii de contestare urmată de reexaminarea persoanei în vederea obţinerii  permisului de conducere, se stabilesc unele abateri sau încălcări ale procedurii de examinare comise de examinator ce au contribuit la aprecierea incorectă şi contestarea justificată de către persoană a acestor rezultate, pe cazul dat urmează a fi iniţiată anchetă de serviciu cu consecinţele care se impun, conform legislaţiei.

23. Despre rezultatele examinării cererilor de contestare a rezultatului examenului de obţinere a permisului de conducere, DIÎMT CCA se va informa persoana în cauză, în termeni proximi.

24. Cererile de contestare adresate repetat, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care este informat persoana respectivă.