• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

Generalități

Înmatricularea vehiculelor și agregatelor cu numere de fabricare se efectuează pe numele persoanelor juridice și fizice în temeiul unuia din titlurile de proprietate.

Vehiculele care nu au fost luate la evidență în Registrul de stat al transporturilor (RST) se înmatriculează numai cu permisiunea scrisă a organelor vamale.

Dreptul de proprietate asupra vehiculelor și agregatelor importate în Republica Moldova se autentifică prin documentele eliberate de instituțiile vamale la perfectarea vamală ale acestora.

Vehiculele și agregatele cu numere de fabricare - importate în Republica Moldova, se înmatriculeaza pe numele persoanelor juridice si fizice, cărora le-au fost eliberate documentele vamale. Această restricție nu se extinde asupra agenților economici care practică, în ordinea stabilită, comercializarea vehiculelor și agregatelor lor, vehiculelor importate de către persoanele fizice și transmise soților, copiilor și părinților sau întreprinderilor ai căror fondatori sunt, precum și asupra transportului importat de către persoanele juridice și transmise reprezentantelor și filialelor acestora.

Vehiculele și agregatele acestora care au numerele de identificare nimicite intenționat, falsificate sau contrafăcute nu se acceptă spre înmatriculare, reînmatriculare sau radiere din evidență (în afara cazurilor de rebutare).

Schimbul agregatelor sau marcarea lor cu numere de identificare convenționale se admite numai cu permisiunea ÎS „CRIS „Registru”, deținător al SIA "Registrul de stat al transporturilor".

Înmatricularea vehiculelor (agregatelor) pe numele persoanelor fizice și juridice care au obținut dreptul de proprietate în baza contractului semnat conform prevederilor legislației (în formă liberă, semnat de părțile tranzacției si autentificat cu ștampilă, dacă unul din participanți este persoană juridică), se efectuează la prezentarea Contractului, a documentului de înmatriculare și a cererilor comune pentru introducerea modificărilor în RST.

Vehiculele care dezvoltă o viteză maximă ce nu depășește 50 km/h, dotate cu motor cu capacitatea cilindrică pînă la 50 cm3, care anterior nu cădeau sub incidența cerințelor privind înregistrarea lor în RST și care sânt exploatate pe teritoriul Republicii Moldova înainte de 1 februarie 2008, vor fi supuse înregistrarii în baza cererii în scris a posesorului.

Titlurile de proprietate întocmite în alte limbi, cu excepția limbii ruse, se traduc în limba de stat și se autentifică de notar.

Nu sunt acceptate spre înmatriculare unitățile de transport ale caror documente au răzuiri, completări și corectări, nestipulate și neconfirmate prin semnatură și ștampila organului respectiv, precum și titlurile de proprietate în care nu sunt indicate numerele de identificare sau de marcare ale agregatelor.

Procedura de înmatriculare se efectuează numai dupa identificarea vehiculului.
Pîna la începerea operațiunilor de înmatriculare pentru vehiculele importate, documentele de înmatriculare și titlurile de proprietate ale acestora urmează a fi supuse, în mod obligatoriu, examinării de către un expert autorizat în testarea tehnică, care determină autenticitatea documentului, eventualele modificări ale textului inițial sau numerelor agregatelor vehicolului.

Înmatricularea de stat si curența vehiculelor nu se permite fără prezentarea dovezilor achitării taxelor pentru folosirea drumurilor, a controlului tehnic periodic de stat, precum și asigurării obligatorii de răspundere civilă (cu excepția cazurilor de înstrăinare, rebutare sau exportare din Republica Moldova, ai căror proprietari sunt obligați să achite taxele rutiere și care sunt pasibile de asigurarea obligatorie de răspundere civilă).

Informația despre anul de fabricație și parametrii tehnici ai vehiculelor se introduce în RST în baza documentelor eliberate în procesul vămuirii și a certificatelor de corespundere și/sau de omologare, eliberate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

În cazul constatării faptelor de indicare greșită a datelor vehiculelor (anul de fabricație și/sau parametri tehnici) în procesul vămuirii, certificării și/sau omologării acestora, înmatricularea transportului nu se efectuează, documentele se expediază Serviciului Vamal, iar copiile lor - Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor pentru reexaminare.

Titluri de proprietate :

 • adeverințele sau permisiunile eliberate de organele vamale;
 • facturile eliberate de agenții economici autorizați la comercializarea vehiculelor;
 • certificatele organelor de protecție socială a populației privind transmiterea în folosință a vehiculelor către invalizi;
 • contractele de vînzare-cumpărare, de donare sau de schimb, legalizate notarial;
 • contractele de vînzare-cumpărare întocmite în scris conform cerințelor legislației;
 • titlurile de proprietate și certificatele de moștenire a vehiculelor (agregatelor), legalizate notarial;
 • certificatele despre componența gospodariilor țărănești eliberate de primării în cazul decesului conducătorului pe al cărui nume este eliberat certificatul de înmatriculare;
 • titlurile de proprietate eliberate de organele de privatizare a proprietații de stat;
 • hotarîrile instantelor judecătoresti privind confiscarea vehiculelor (agregatelor) sau recunoașterea dreptului de proprietate asupra lor;
 • actele de primire-predare a vehiculelor (agregatelor) aparținând persoanelor juridice;
 • deciziile Comisiilor privind vehiculele câștigate la loterie;
 • acordurile legalizate notarial privind rezilierea contractelor de donare, de partaj al proprietatii comune a soților sau bunurilor succesive;
 • procesele-verbale ale Camerei Înregistrării de Stat privind transmiterea în fondurile statutare a vehiculelor aparținând persoanelor fizice;
 • documentele de înscriere la balanța întreprinderilor a agregatelor cu numere de fabricare;
 • certificatele de înmatriculare (pașapoartele tehnice) a vehiculelor eliberate de organele Ministerului Afacerilor Interne;
 • certificatele subdiviziunilor de examinare și evidență a transportului cu privire la dreptul de proprietate asupra agregatelor cu numere de fabricare;
 • cererile proprietarilor (pentru persoane juridice - acte de rebutare) cu privire la radierea din evidență a vehiculelor rebutate.

 

Pentru a fi admise în traficul rutier, vehiculele trebuie să fie înmatriculate și să poarte plăcile cu numărul de înmatriculare corespun- zător standardului SM-122:2002 "Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci. Condiții tehnice generale" sau standardului național SM 122:2014 "Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci", amplasate în locurile stabilite. ÎS "CRIS "Registru" prestează o gamă largă de servicii legate de eliberarea plăcilor de înmatriculare, cum ar fi eliberarea plăcilor noi, eliberarea plăcilor din cele folosite, a plăcilor care conțin simboluri solicitate, plăcilor tranzit s.a., inclusiv desfășoară verificarea evidențelor respective la eliberarea plăcilor de înmatriculare în schimbul celor pierdute, deteriorate sau furate.