• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

Informaţii generale

Serviciile referitoare la cetăţenia Republicii Moldova includ examinarea cererilor privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, redobândire şi naturalizare, eliberarea adeverinţei privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova, a adeverinţei privind apartenenţa\neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova, a adeverinţei prin care se garantează dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi a adeverinţelor privind alte probleme legate de cetăţenie.

Categorii de solicitanţi:
Persoane care au atins vârsta de 18 ani şi au temei de a dobândi cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.12, 17 şi art.16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000.
Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, cu condiţia prezentării adeverinţei privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei altui stat ori a garanţiei dobândirii cetăţeniei altui stat.
Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune numai de persoanele care au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, la reprezenţanta diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova.

Documente necesare

Examinarea cererii pentru dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova depuse de către persoanele domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova
 

Lista documentelor necesare pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare

 1. autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii;
 2. adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
 3. bonul de plată a taxei de stat în sumă de 180 de lei şi bonul de plată pentru serviciile prestate în sumă de 140 de lei;
 4. patru fotografii de marimea 4,5x3,5 cm;
 5. adeverinţă de la locul de muncă sau de studii. Persoanele care nu sunt plasate în cîmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autoritatea administraţiei publice locale despre sursele sale legale de existentă (venit obţinut în urma activităţii comerciale sau particulare, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor deşomajşi indemnizaţie pentru copii, întreţinere materialăde la membrii familiei, economii financiare şi depozite);
 6. adeverinţă despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) articolul 18 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
 7. copia de pe actul de identitate, după caz, paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere - pentru cetăţenii străini; buletinul de identitate - pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau refugiat; actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova - pentru solicitantul statutului de apatrid;
 8. cazierul judiciar din ultima ţară unde a domiciliat anterior stabilirii/şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este solicitantul;
 9. adeverinţa privind termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată de autorităţile competente sau un alt document doveditor în acest sens, dacă informaţia respectivă nu se conţine în Registrul de stat al populaţiei;
 10. copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul persoanei care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova în temeiul căsătoriei înregistrate cu un cetăţean al Republicii Moldova. Certificatul de căsătorie se prezintă împreună cu alte documente necesare;
 11. În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotarâri ale instanţei de judecata, autentificate în modul stabilit.

Lista documentelor necesare pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

 1. autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 2. adeverinţă despre componenţa familiei eliberată de către autorităţile abilitate din raza de domiciliu;
 3. adeverinţă privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotarârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 4. copia de pe actul de identitate, după caz, paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere – pentru cetăţenii străini, buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau refugiat, actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
 5. bonul de plată a taxei de stat în sumă de 180 lei şi bonul de plată a serviciilor prestate în sumă de 140 lei;
 6. patru fotografii de mărimea 4,5 x 3,5 cm;
 7. cazierul judiciar din ultima ţară unde a domiciliat anterior stabilirii şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este solicitantul .

Lista documentelor suplimentare pentru prestarea serviciului:
         În scopul confirmări informaţiei prezentate în cererea-chestionar, pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotarâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.
         În cazul în care numai unul din părinţi dobândeste (redobândeste ) cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimtamântul autentificat la notar al celuilalt părinte.
         În cazul dobândirii (redobândirii) cetăţeniei împreună cu copiii minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar și cazier judiciar.

Examinarea cererii pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere de către persoanele domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova
 

Lista documentelor necesare pentru prestarea serviciului

 1. copia de pe actul de identitate, după caz, paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere – pentru cetăţenii străini, buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau refugiat, paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), dacă autenticitatea acestuia poate fi constatată, actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul - pentru solicitantul statutului de apatrid;
 2. cazierul judiciar din ţară (ţarile) al cărei cetaţean este, din ţara în care a domiciliat legal şi obisnuit anterior stabilirii în Republica Moldova şi din Republica Moldova;
 3. bonul de plată a taxei de stat în sumă de 180 lei şi bonul de plată pentru serviciile prestate în sumă de 100 lei;
 4. două fotografii de marimea 4,5x3,5cm;
 5. copiile actelor de stare civilă: a certificatelor de naştere, de naştere a copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui/prenumelui;
 6. copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul persoanelor care s-au născut pe teritoriul ei;
 7. copia de pe certificatul de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei şi adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului sau a părinţilor ori a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, nordului Bucovinei, țenutului Herța și în R.A.S.S.M pînă la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetățănie Republicii Moldova pe motivul dat;
 8. adeverinţă eliberată de autorităţile abilitate din raza de domiciliere care să confirme domicilierea solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova la data de 23 iunie 1990 şi pâna în prezent, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
 9. adeverinţă de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat.
   

Lista documentelor suplimentare pentru prestarea serviciului:

În scopul confirmări informaţiei prezentate în cererea-chestionar, pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotarâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeste (redobândeste ) cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimtamântul autentificat la notar al celuilalt părinte.

În cazul dobândirii\redobândirii cetăţeniei împreună cu copiii minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar și cazier judiciar.

Examinarea cererii pentru eliberarea adeverinţei privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova, a adeverinţei prin care se garanteaza dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi a adeverinţei privind alte probleme de cetăţenie

Lista documentelor necesare pentru prestarea serviciului

 1. actul de identitate;
 2. adeverinţă privind neconfirmarea cetăţeniei RM la SEAI din raza de domiciliere;
 3. certificatul de naştere;
 4. certificatul de căsătorie sau divorţ
 5. În scopul confirmării informației prezentate pot fi solicitate și alte documente, copiile actelor de identitate, copiile certificatelor de naștere ale părinților.

Examinarea cererilor pentru acordarea, redobândirea şi renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova depuse de către persoanele domiciliate în străinătate (prin intermediul MAEIE)

Lista documentelor necesare pentru dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere prin intermediul MAEIE’’

 1. copia de pe paşaportul naţional sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căruia acesta îşi are domiciliul;
 2. cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţarile) al carei cetaţean este solicitantul;
 3. bonul de plată a taxei consulare în sumă de 10 €;
 4. trei fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
 5. copia certificatului de naştere a unuia din părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul persoanelor care s-au născut pe teritoriul ei;
 6. copia certificatului de naştere a unuia din părinţi sau bunei, adeverinţă de la locul de domiciliu care confirmă domicilierea solicitantului, părinţilor sau a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordul Bucovinei, ţinutul Herta şi în RASSM până la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
 7. adeverinţă de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940 în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat.
   

Lista documentelor suplimentare pentru prestarea serviciului:
În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar, pot fi solicitate şi alte documente: copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotarâri ale instantei de judecată, autentificate în modul stabilit.
În cazul în care numai unul din părinţi dobândeste cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul autentificat de notar al celuilalt părinte.
În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimţământul acestora, autentificat de notar și cazier judiciar.
Cererea respectivă se depune la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul persoana, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sunt acreditate reprezentanţe diplomatice sau instituţii consulare, cererea se depune la orice reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
 

Lista documentelor necesare pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin intermediul MAEIE

 1. autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 2. adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
 3. adeverinţă privind renuntarea la cetăţenie sau copia hotarârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 4. copia de pe paşaport sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;
 5. patru fotografii de 4,5 x 3,5 cm;
 6. cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţarile) al cărei cetăţean este;
 7. bonul de plată a taxei consulare în sumă de 10 €;
   

Lista documentelor suplimentare pentru prestarea serviciului:
În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar, pot fi solicitate şi alte documente: copiile certificatelor de naştere, de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotarâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.
În cazul în care numai unul din părinţi redobândeste cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat de notar al celuilalt părinte.
În cazul redobândirii cetăţeniei împreună cu copiii minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimtamântul acestora, autentificat de notar și cazier judiciar.
Cererea respectivă se depune la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul persoana, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sunt acreditate reprezentanţe diplomatice sau instituţii consulare, cererea se depune la orice reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
 

Lista documentelor necesare pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova prin intermediul MAEIE)

 1. autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii.
 2. adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
 3. adeverinţă privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobândirii unei alte cetăţenii;
 4. patru fotografii 4,5x3,5 cm;
 5. bonul de plată a taxei consulare în sumă de 300 €.
   

Lista documentelor suplimentare pentru acordarea serviciului:
În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar, pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate, copiile certificatelor de naştere, de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorş, de deces; hotarări ale instantei de judecată, autentificate în modul stabilit.

În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul din ei renunţa la cetăţenie împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul autentificat de notar al celuilalt părinte.

În cazul renunţării la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copiii minori cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se prezintă consimşământul acestora, autentificat de notar.

Cererea respectivă se depune la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară acreditată pentru ţara de domiciliere. În cazul în care pentru ţara de domiciliere a solicitantului nu este acreditată nici o reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară, cererea de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova se depune la oricare reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară.