• Română
  • English
  • Русский

Documente necesare și informații generale

Buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului RMBuletinul de identitate provizoriu al cetățeanului RM

Informații generale     

Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetaţenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării.

Pentru buletinul de identitate provizoriu, termenul de valabilitate se stabileşte de autoritatea emitentă şi nu poate depăşi un an, iar în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe un termen de 10 ani.

Actele de identitate provizorii (formularul nr.9) eliberate pînă la 7 martie 2013 sunt valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate.

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate provizoriu

1) în cazul persoanei care a depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate şi solicită un document provizoriu, pe perioada de confecţionare a acestuia;
2) cînd persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
3) în cazul persoanei social defavorizate, pentru a beneficia de asistenţă socială, medicală sau juridică;
4) cînd persoana nu posedă act de identitate sau acesta nu este valabil pentru efectuarea acţiunilor ce generează schimbarea sau retragerea buletinului de identitate;
5) în cazul persoanei reţinute sau aflate în arest preventiv, stabilite fără acte de identitate, la solicitarea organelor competente;
6) în cazul persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu se depune personal, în scris, la serviciile eliberare a actelor de identitate din rază de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.

Cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi temporar în străinătate, pentru obţinerea buletinului de identitate provizoriu se pot adresă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa acestora, în statele de reşedinţă a solicitanţilor, la orice altă misiune diplomatică sau oficiu consular de peste hotare.

În cazul minorilor, şi al persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu acţionează  reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate, aflăte la tratament forţat, arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Pentru copiii separaţi de părinţi, asupra cărora nu a fost instituită tutela sau curatela sau aflaţi în serviciile sociale de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alt tip de instituţie rezidenţială) cererea se depune, corespunzător, de autoritatea tutelară sau de administraţia instituţiei respective În cazul persoanei imobilizate, persoanei aflate la tratament forţat, persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Documente necesare

1) actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
2) actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);
3) certificatele de stare civilă, după caz:

  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorţ;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui;
  • certificatele de naştere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei;

4) extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatelor de divorţ;
5) avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
6) avizul de stabilire a identităţii, eliberat de instanţa de judecată sau în cazul (persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute) eliberate de instanţele respective;
7) documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare şi certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau demersul instituţiei specializate;
8) declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
9) documentul ce atestă grupa sangvină (dacă solicitantul nu au deţinut acte de identitate mecanolizibile);
10) documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea  adresei de domiciliu;
11) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

În cazul solicitării buletinului de identitate provizoriu de către persoanele care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, subdiviziunile IS „CRIS „Registru” sau MDOC anterior eliberării documentului respectiv, stabilesc existenţa actelor de stare civilă înregistrate pe numele solicitantului.

Persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, dacă sînt înregistrate în Registrul de stat al populaţiei, buletinul de identitate provizoriu se eliberează în baza avizului de stabilire a identităţii şi a demersului instituţiei respective. În cazul în care persoana nu este înregistrată în Registrul de stat al populaţiei şi prezentarea certificatelor de stare civilă este imposibilă, instituţia care solicită eliberarea buletinului de identitate prezintă extrasul de pe actul de naştere al persoanei în cauză.

Persoanele care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei nu pot beneficia de metoda simplificată pentru eliberarea buletinului de identitat (fără prezentarea certificatelor de stare civilă).

Identificarea

Persoanele minore şi cele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depuse în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii IS “CRIS “Registru” sau MDOC.

Pentru copiii separaţi de părinţi, asupra cărora nu a fost instituită tutela sau curatela sau aflaţi în serviciile sociale de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alt tip de instituţie rezidenţială) cererea se depune, corespunzător, de autoritatea tutelară sau de administraţia instituţiei respective Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi pînă la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei) sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a solicitantului.

În cazul persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate).

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

Înmînarea

Buletinul de identitate provizoriu se înmânează, contra semnătură, personal titularului sau după caz reprezentantului în ziua depunerii cererii.