• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

Documente necesare

La cererea persoanelor fizice (Formular-tip) , în dependenţă de serviciul solicitat se anexează, după caz:

 1. copia de pe actul de identitate al solicitantului sau al reprezentantului care însă nu trebuie să reflecte informaţia privind situaţia militară, datele despre soţ/soţie şi copiii minori, participarea la alegeri. În cazul străinului, se prezintă actul de identitate naţional valabil şi, dupa caz, acel care atestă dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul solicitării informaţiei prin reprezentant despre cetaţenii Republicii Moldova, nu este obligatorie prezentarea actului de identitate al subiectului datelor cu caracter personal despre care se solicită informaţia, dacă acesta poate fi identificat pe baza informaţiei din RSP prin intermediul SIA „Acces –Web;
 2. procura sau alt act juridic, autentificat de notar, din care să rezulte consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor. În cazul în care reprezentantul deţine procura generală, care prevede inclusiv consimţâmîntul necondiţionat al subiectului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere se anexează copia autentificată a acesteia sau confirmată de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii;
 3. dovada consimţămîntului expres al persoanelor majore ale căror date personale urmează să fie prelucrate, autentificată de notar sau depus în faţa persoanei responsabile de receptionarea cererii. În cazul în care prezentarea consimţămîntului nu este posibilă din motiv că subiectul datelor cu caracter personal nu domiciliază sau se prezintă dovezi privind absenţa acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, cererea se examinează cu condiţia prezentării procurii sau mandatului şi/sau contractului;
 4. copia autentificată a contractului la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau a cererii acestuia privind intenţia încheierii unui contract cu solicitantul în cazul solicitării informaţiei în baza acestuia;
 5. copia autentificată a certificatului de succesor (moştenitor) sau a testamentului şi a certificatului de deces, în cazul solicitării informaţiei despre subiectul datelor cu caracter personal decedat. Certificatul de succesor (moştenitor) sau testamentul nu este obligatoriu pentru cazurile în care informaţia este solicitată, pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia că acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile si libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;
 6. copiile autentificate ale certificatelor de stare civilă ale solicitantului şi, dupa caz, ale rudelor (de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui si/sau a prenumelui, deces) - în cazul solicitării informaţiei privind: componenţa familiei,  apartenenţa/neapartenenţa sau renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi în alte cazuri ce atestă fapte despre cetaţenie. Copiile certificatelor de stare civilă ale rudelor se prezintă, pentru a stabili legătura şi gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă(e);
 7. documentele confirmative privind persoanele aflate la întreţinere;
 8. declaraţia în scris a solicitantului privind includerea sau excluderea altor persoane în adeverinţa despre componenţa familiei;
 9. copia autentificată a documentului ce atestă dreptul de proprietate asupra locuinţei sau copia autentificată a bonului de repartiţie şi a extrasului din fişa locuinţei dacă locuinţa este socială în cazul solicitării informaţiei despre persoanele înregistrate la domiciliu sau reşedintă în locuinţa respectivă;
 10. dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului.

Copiile de pe documentele prezentate în original se autentifică de către notar sau de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii.

Notă: În cazul în care persoana solicită mai multe informaţii compatibile despre sine, este în drept să obţină o singură adeverinţă care să conţină aceste date 
(pe blanchetă seria AE).

La solicitarea persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii  Moldova, cetăţeni  străini,apatrizi, refugiaţi, beneficiari de protecţie umanitară, temporară sau de azil politic) ÎS”CRIS”Registru” eliberează adeverinţe cu utilizarea informaţiei din Registrul de stat al populaţiei şi din fişierul manual de evidenţă a persoanelor pe blanchete cu semne de protecţie(seria AE, seria ST).

Cererea pentru eliberarea adeverinţelor se depune personal sau prin reprezentant(în cazul minorilor şi al persoanelor limitate sau lipsite de capacitatea de exerciţiu) la serviciile eliberare a actelor de identitate sau la subdiviziunile specializate din cadrul Direcţiei cetăţenie şi evidenţă a persoanelor.

Comanda serviciilor de eliberare a adeverinţelor se poate efectua prin apel telefonic la Call-centru la numărul
 14 909 sau (+37322) 25 70 70,  sau prin intermediul Portalului serviciilor electronice -  www.e-services.md.

Pentru persoanele fizice informaţia se prezintă contra plată, în conformitate cu termenele şi tarifele stabilite.

Termenul de executare a comenzii începe să decurgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

Adeverinţele se expediază, la subdiviziunea teritorială unde a fost depusă cererea sau, după caz, la subdiviziunea unde a fost solicitată, sau prin intermediul reţelelor de livrare la adresa de destinaţie a solicitantului.

Notă: Solicitantul este responsabil pentru corectitudinea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate şi poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.