CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
«REGISTRU»

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Pasaportul cetateanului Republicii Moldova

Pasaportul cetateanului RM

Pasaportul cetateanului Republicii Moldova se elibereaza, la cerere, cetateanului pentru iesire si intrare în Republica Moldova. Pasaportul se elibereaza de la nastere. Cetatenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obtine doua pasapoarte valabile ale cetateanului Republicii Moldova, cu conditia ca datele titularului din acestea vor fi identice.

Începînd cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se elibereaza în exclusivitate pasapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sangvina, fotografia digitala) si în pasapoartele parintilor nu se includ datele despre copii.

Pasapoartele, eliberate pîna la 01.01.2011, vor fi valabile pîna la expirarea termenului de valabilitate.

Pasaportul cetateanului Republicii Moldova se elibereaza pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de pâna la 7 ani - pe un termen de 4 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibila, pasaportul se elibereaza pe un termen de 12 luni.

 

informatii generale

termene si tarife

înlesniri

întrebari adresate frecvent

Modele:

Modelul pasaportului cetateanului Republicii Moldova cu date biometrice, tip nou
(seria AA)

Pasaportul biometric cetateanului RM

Modelul pasaportului cetateanului Republicii Moldova cu date biometrice
(seria A și seria B)

Pasaportul biometric cetateanului RM

Modelul pasaportului cetateanului Republicii Moldova fara date biometrice
(seria A)

Pasaportul fara date biometrice

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea pasaportului se depune personal de solicitant, în scris, la orice sectie (birou) de evidenta si documentare a populatiei din tara, iar în strainatate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. La depunerea cererii pentru eliberarea pasaportului, titularul se identifica, i se preia imaginea faciala si se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila (permanent sau temporar) si copiii cu vîrsta sub 12 ani sînt scutiti de includerea obligatorie a amprentelor digitale în pasapoarte.

În cazul minorilor si persoanelor plasate sub tutela sau curatela, în calitate de solicitant pentru eliberarea pasaportului actioneaza reprezentantul legal al acestuia, cu conditia prezentei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru copiii ramasi fara ocrotirea parinteasca sau aflati la întretinerea statului cererea se depune, corespunzator, de autoritatea tutelara sau de administratia institutiei respective.

În cazul persoanelor care au dobîndit capacitatea deplina de exercitiu pîna la atingerea majoratului în conditiile art.20 aliniatele (2) si (3) din Codul civil al Republicii Moldova, cererea poate fi depusa personal cu anexarea actelor confirmative, dupa caz (certificatul de casatorie, hotarîrea autoritatii tutelare sau hotarîrea judecatoreasca referitor la atribuirea capacitatii depline de exercitiu minorului).

În cazul persoanei imobilizate si pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibila, cererea poate fi depusa prin reprezentant.

Autoritatea competenta este în drept sa-i ceara solicitantului documente suplimentare, daca cele prezentate nu sînt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civila, precum si existenta restrictiilor la eliberarea pasaportului în conditiile legii.

Documentele necesare:

Pentru persoanele care au atins vîrsta de 18 ani

 • actul de identitate de uz intern valabil - buletin de identitate, buletin de identitate provizoriu sau pasaportul de tip sovietic (modelul 1974)*;
 • pasaportul anterior (daca exista) sau declaratia de pierdere/furt a pasaportului;
 • cerere pentru detinere a doua pasapoarte valabile, dupa caz;
 • documentul, care atesta grupa sangvina, la prima documentare;
 • dovada achitarii taxelor si a tarifelor stabilite pentru eliberarea pasaportului;
 • documentele ce atesta dreptul la înlesniri, dupa caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pasaportului, în conditiile prevederilor legale).

*Nota: buletinul de identitate provizoriu si pasaportul de tip sovietic (modelul 1974) trebuie sa fie însotite de certificatele de stare civila, dupa caz: certificatul de nastere; certificatul de schimbare a numelui si/sau prenumelui; certificatul de casatorie/divort; certificatul de deces sot/sotie.

Pentru persoanele minore sau cele plasate sub tutela sau curatela

 • actul de identitate de uz intern al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului, în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani;
 • decizia autoritatii tutelare (în cazul persoanelor plasate sub tutela, curatela);
 • în cazul mamei solitare, documentul ce atesta acest statut eliberat de organele de stare civila;
 • documentele de stare civila (certificatul de nastere; certificatul de schimbare a numelui si/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea si/sau completarea actului de stare civila,; certificatul de casatorie al parintilor, de divort sau de deces al parintilor);
 • certificatul ce atesta grupa sangvina a minorului, la prima documentare;
 • dovada achitarii taxelor si a tarifelor stabilite pentru eliberarea pasaportului;
 • documentele ce atesta dreptul la înlesniri, dupa caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pasaportului, în conditiile prevederilor legale);
 • declaratia unuia dintre reprezentantii legali, depusa în scris în fata persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru", sau autentificata notarial, din care sa rezulte acordul pentru eliberarea pasaportului persoanei reprezentate, în cazul parintilor aflati în casatorie, în afara casatoriei sau aflati în divort, daca în hotarîrea instantei de judecata nu este stabilit parintele caruia i-a fost încredintata întretinerea minorului.

La depunerea cererii pentru minorul, ai caror parinti se afla în divort, se prezinta hotarârea instantei de judecata cu privire la divort, definitiva si irevocabila. Daca instanta de judecata a încredintat minorul unuia din parinti, pentru eliberarea pasaportului minorului se va prezenta declaratia acestui parinte, depusa în scris în fata persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificata notarial, din care sa rezulte acordul pentru eliberarea pasaportului persoanei reprezentate. Prezentarea hotarîrii mentionate nu este obligatorie în cazul în care se prezinta acordul ambilor parinti privind eliberarea pasaportului, depusa în scris în fata persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificata notarial.

Persoanele minore si cele plasate sub tutela sau curatela se identifica de catre reprezentantul legal în temeiul declaratiei pe propria raspundere, depusa în scris în fata persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru".

În cazul copiilor ramasi fara ocrotirea parinteasca sau aflati la întretinerea statului reprezentantul acestora prezinta suplimentar:

 • îndreptarea autoritatii de resort privind plasarea copilului în institutia specializata sau decizia autoritatii tutelare privind recunoasterea statutului de copil fara supraveghere parinteasca;
 • certificatul de înmatriculare a copilului în institutia specializata;
 • documentul ce confirma functia ocupata de conducatorul institutiei si statutul sau de reprezentant legal al copilului, eliberat de organul ierarhic superior sau documentul ce confirma împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelara.

Pentru persoanele imobilizate si pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibila

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului;
 • actul de identitate de uz intern valabil al persoanei reprezentate;
 • 2 fotografii 100x150 mm si 2 fotografii 30x40 mm, color, mat, pe fond alb si semnatura persoanei reprezentate, aplicata pe suport de hîrtie care trebuie sa fie autentificata de catre notar pentru a fi scanata;
 • documentul ce confirma împuternicirile de reprezentare (procura autentificata de notar, sau de oficiile consulare si misiunile diplomatice ale Republicii Moldova);
 • certificatul medical ce atesta imobilitatea persoanei si imposibilitatea prelevarii amprentelor digitale (temporar sau permanent);
 • documentele de stare civila (certificatul de nastere, certificatul de schimbare a numelui si/sau a prenumelui sau avizul cu privire la anularea, rectificarea si/sau completarea actului de stare civila), în cazul cînd solicitantul detine buletin de identitate provizoriu sau pasaport de tip sovietic (modelul 1974);
 • declaratia reprezentantului, depusa în scris în fata persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru"sau autentificata de notar, din care sa rezulte acordul pentru eliberarea pasaportului persoanei reprezentate;
 • documentul ce atesta grupa sangvina,dupa caz;
 • pasaportul anterior, daca acesta exista;
 • declaratia de pierdere de model stabilit a pasaportului anterior, dupa caz;
 • dovada achitarii taxelor si a tarifelor stabilite pentru eliberarea pasaportului;
 • documentele ce atesta dreptul la înlesniri, dupa caz. (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pasaportului, în conditiile prevederilor legale).

Emigrarea autorizata

Cetatenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau resedinta în Republica Moldova, care solicita autorizarea emigrarii, depun cererea în tara la subdiviziunile ÎS "CRIS "Registru", iar în strainatate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cererea privind autorizarea emigrarii se examineaza în termen de pîna la 3 luni. Solicitantul care nu detine pasaport, poate depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrarii.

Pentru autorizarea emigrarii solicitantul depune cererea însotita de urmatoarele documente, dupa caz:

 • actul de identitate de uz intern;
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • pasaportul cetateanului Republicii Moldova;
 • documentele de stare civila, dupa caz, (certificatul de nastere, certificatul de casatorie si/sau divort, certificatul de schimbare a numelui si/sau prenumelui, certificatele de nastere ale copiilor minori, certificatul de deces al sotului sau sotiei, avizul cu privire la anularea, rectificarea si/sau completarea actului de stare civila, extrasul de pe actul de casatorie).
 • documentul ce atesta evidenta militara sau, dupa caz, excluderea din aceasta evidenta ;
 • carnetul de pensionar ;
 • declaratia parintilor solicitantului care ramîn cu domiciliul sau resedinta în Republica Moldova, depusa în scris în fata persoanei responsabile de receptionarea cererii sau autentificata notarial, din care sa rezulte clar lipsa obligatiilor legale neonorate de catre solicitant fata de parinti. În cazul existentei unor asemenea obligatii, din declaratie trebuie sa rezulte si acordul acestora pentru emigrarea solicitantului;
 • declaratia autentificata notarial a celuilalt parinte al minorului, care ramîne cu domiciliul sau resedinta în Republica Moldova împreuna cu acesta, din care sa rezulte clar lipsa obligatiilor legale neonorate de catre solicitant fata de minor. În cazul existentei unor asemenea obligatii din declaratie trebuie sa rezulte si acordul acestui parinte pentru emigrarea solicitantului;
 • declaratia autentificata notarial a celuilalt parinte al minorului din care sa rezulte acordul privind emigrarea minorului împreuna cu solicitantul, daca declarantul ramîne cu domiciliul sau cu resedinta pe teritoriul Republicii Moldova;
 • declaratia autentificata notarial a minorului cu vîrsta cuprinsa între 10 si 18 ani, care emigreaza cu unul din parinti, privind acordul la emigrare cu parintele respectiv;
 • declaratia autentificata notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutela sau curatela, care ramîne cu domiciliul sau cu resedinta în Republica Moldova, din care sa rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în strainatate. În asemenea caz se prezinta si declaratia din care sa rezulte ca reprezentantul legal la care se stabileste minorul acorda spatiul locativ si întretinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît parintii se prezinta suplimentar decizia autoritatii tutelare;
 • dovada achitarii taxelor si tarifelor stabilite pentru serviciul prestat.

În cazul în care parintii solicitantului sînt domiciliati în strainatate se prezinta documente confirmative. Daca solicitantul nu are posibilitatea sa prezinte dovezi despre absenta domiciliului parintilor pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declaratie pe propria raspundere în acest sens. În declaratie solicitantul indica datele cu caracter personal complete ale parintilor (numele, prenumele, prenumele tatalui, ziua, luna, anul si locul nasterii). În situatia în care potrivit datelor din Registrul de stat al populatiei sau din fisierul manual se confirma informatia declarata de catre solicitant, prezentarea declaratiei parintilor acestuia nu este obligatorie.

În cazul în care parintii solicitantului sînt decedati, se prezinta certificatul de deces.

Daca  solicitantul nu poate obtine din anumite motive declaratiile specificate la prezentul punct, acesta prezinta decizia instantei de judecata definitiva si irevocabila privind lipsa obligatiilor legale neonorate fata de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fara acordul acestora.

La înmînarea pasaportului cu mentiunea privind autorizarea emigrarii în care se indica statul de destinatie, solicitantul preda subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" urmatoarele documente, dupa caz:

 • actul de identitate de uz intern;
 • certificatul despre depunerea declaratiei cu privire la impozitul pe venit si absenta datoriilor fata de buget, eliberat de serviciul fiscal;
 • documentul ce atesta excluderea din evidenta militara – în cazul persoanelor supuse militar;
 • adeverinta privind predarea carnetului de pensionar – în cazul beneficiarilor de pensii din partea statului.

Nota:

În cazul persoanelor care solicita autorizarea emigrarii prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova, actul de identitate de uz intern, documentul ce atesta evidenta militara si/sau carnetul de pensionar, precum si declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala, se anexeaza la cerere si se transmit ÎS „CRIS „Registru”.

Înmînarea pasaportului

Pasaportul se înmîneaza personal titularului sau reprezentantului legal, contra semnatura, sau reprezentantului împuternicit prin procura. La cererea solicitantului, pasaportul poate fi înmînat prin intermediul retelei postale a Întreprinderii de Stat "Posta Moldovei" prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire sau prin livrarea pasaportului la adresa de destinatie a solicitantului prin intermediul Oficiului mobil de documentare.

Se permite înmînarea pasaportului minorului, care a atins vîrsta de 14 ani, daca exista consimtamîntul reprezentantului legal al acestuia. Consimtamîntul reprezentantului legal se depune în fata persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificata notarial.

Cerintele privind aspectul exterior al solicitantului la fotografierea pentru actele de identitate

Informatie pregatita:
Departamentul registrelor informationale de stat
Pagina actualizata: 20.05.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS ”CRIS ”REGISTRU”