CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
«REGISTRU»

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova

Pașaportul cetățeanului RM

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează, la cerere, cetățeanului pentru ieșire și intrare în Republica Moldova. Pașaportul se eliberează de la naștere. Cetățenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obține două pașapoarte valabile ale cetățeanului Republicii Moldova, cu condiția ca datele titularului din acestea vor fi identice.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate pașapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sangvină, fotografia digitală) și în pașapoartele părinților nu se includ datele despre copii.

Pașapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de pâna la 7 ani - pe un termen de 4 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, pașaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.

 

informații generale

termene și tarife

înlesniri

întrebări adresate frecvent

Modele:

Modelul pașaportului cetățeanului Republicii Moldova cu date biometrice, tip nou
(seria AA)

Pașaportul biometric cetățeanului RM

Modelul pașaportului cetățeanului Republicii Moldova cu date biometrice
(seria A și seria B)

Pașaportul biometric cetățeanului RM

Modelul pașaportului cetățeanului Republicii Moldova fără date biometrice
(seria A)

Pașaportul fără date biometrice

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea pașaportului se depune personal de solicitant, în scris, la orice secție (birou) de evidență și documentare a populației din țară, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. La depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului, titularul se identifică, i se preia imaginea facială și se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) și copiii cu vârsta sub 12 ani sunt scutiți de includerea obligatorie a amprentelor digitale în pașapoarte.

În cazul minorilor și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea pașaportului acționează reprezentantul legal al acestuia, cu condiția prezentei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru copiii rămași fără ocrotirea părintească sau aflați la întreținerea statului cererea se depune, corespunzător, de autoritătea tutelară sau de administrația instituției respective.

În cazul persoanelor care au dobândit capacitătea deplină de exercițiu până la atingerea majoratului în condițiile art.20 aliniatele (2) și (3) din Codul civil al Republicii Moldova, cererea poate fi depusă personal cu anexarea actelor confirmative, după caz (certificatul de căsătorie, hotărârea autorității tutelare sau hotărârea judecătorească referitor la atribuirea capacității depline de exercițiu minorului).

În cazul persoanei imobilizate și pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Autoritătea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum și existența restricțiilor la eliberarea pașaportului în condițiile legii.

Documentele necesare:

Pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani

 • actul de identitate de uz intern valabil - buletin de identitate, buletin de identitate provizoriu sau pașaportul de tip sovietic (modelul 1974)*;
 • pașaportul anterior (dacă există) sau declarația de pierdere/furt a pașaportului;
 • cerere pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentul, care atestă grupa sangvină, la prima documentare;
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea pașaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pașaportului, în condițiile prevederilor legale).

*Notă: buletinul de identitate provizoriu și pașaportul de tip sovietic (modelul 1974) trebuie să fie însoțite de certificatele de stare civilă, după caz: certificatul de naștere; certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui; certificatul de căsătorie/divorț; certificatul de deces soț/soție.

Pentru persoanele minore sau cele plasate sub tutelă sau curatelă

 • actul de identitate de uz intern al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului, în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani;
 • decizia autorității tutelare (în cazul persoanelor plasate sub tutelă, curatelă);
 • în cazul mamei solitare, documentul ce atestă acest statut eliberat de organele de stare civilă;
 • documentele de stare civilă (certificatul de naștere; certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă,; certificatul de căsătorie al părinților, de divorț sau de deces al părinților);
 • certificatul ce atestă grupa sangvină a minorului, la prima documentare;
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea pașaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pașaportului, în condițiile prevederilor legale);
 • declarația unuia dintre reprezentanții legali, depusă în scris în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru", sau autentificată Notărial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate, în cazul părinților aflați în căsătorie, în afara căsătoriei sau aflați în divorț, dacă în hotărârea instanței de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredențată întreținerea minorului.

La depunerea cererii pentru minorul, ai căror părinți se află în divorț, se prezintă hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț, definitivă și irevocabilă. Dacă instanța de judecată a încredențat minorul unuia din părinți, pentru eliberarea pașaportului minorului se va prezenta declarația acestui părinte, depusă în scris în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată Notărial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate. Prezentarea hotărârii menționate nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului, depusă în scris în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată Notărial.

Persoanele minore și cele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declarației pe propria răspundere, depusă în scris în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru".

În cazul copiilor rămași fără ocrotirea părintească sau aflați la întreținerea statului reprezentantul acestora prezintă suplimentar:

 • îndreptarea autorității de resort privind plasarea copilului în instituția specializată sau decizia autorității tutelare privind recunoașterea statutului de copil fără supraveghere părintească;
 • certificatul de înmatriculare a copilului în instituția specializată;
 • documentul ce confirmă funcția ocupată de conducătorul instituției și statutul său de reprezentant legal al copilului, eliberat de organul ierarhic superior sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară.

Pentru persoanele imobilizate și pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului;
 • actul de identitate de uz intern valabil al persoanei reprezentate;
 • 2 fotografii 100x150 mm și 2 fotografii 30x40 mm, color, mat, pe fond alb și semnătura persoanei reprezentate, aplicată pe suport de hîrtie care trebuie să fie autentificată de către Notăr pentru a fi scanată;
 • documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare (procura autentificată de Notăr, sau de oficiile consulare și misiunile diplomatice ale Republicii Moldova);
 • certificatul medical ce atestă imobilitatea persoanei și imposibilitatea prelevării amprentelor digitale (temporar sau permanent);
 • documentele de stare civilă (certificatul de naștere, certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui sau avizul cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă), în cazul când solicitantul deține buletin de identitate provizoriu sau pașaport de tip sovietic (modelul 1974);
 • declarația reprezentantului, depusă în scris în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru"sau autentificată de Notăr, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate;
 • documentul ce atestă grupa sangvină,după caz;
 • pașaportul anterior, dacă acesta există;
 • declarația de pierdere de model stabilit a pașaportului anterior, după caz;
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea pașaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz. (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pașaportului, în condițiile prevederilor legale).

Emigrarea autorizată

Cetățenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova, care solicită autorizarea emigrării, depun cererea în țară la subdiviziunile ÎS "CRIS "Registru", iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cererea privind autorizarea emigrării se examinează în termen de până la 3 luni. Solicitantul care nu deține pașaport, poate depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.

Pentru autorizarea emigrării solicitantul depune cererea însoțită de următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern;
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;
 • documentele de stare civilă, după caz, (certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și/sau divorț, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, certificatele de naștere ale copiilor minori, certificatul de deces al soțului sau soției, avizul cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie).
 • documentul ce atestă evidența militară sau, după caz, excluderea din această evidență ;
 • carnetul de pensionar ;
 • declarația părinților solicitantului care rămân cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova, depusă în scris în fața persoanei responsabile de recepționarea cererii sau autentificată Notărial, din care să rezulte clar lipsa obligațiilor legale neonorate de către solicitant față de părinți. În cazul existenței unor asemenea obligații, din declarație trebuie să rezulte și acordul acestora pentru emigrarea solicitantului;
 • declarația autentificată Notărial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligațiilor legale neonorate de către solicitant față de minor. În cazul existenței unor asemenea obligații din declarație trebuie să rezulte și acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • declarația autentificată Notărial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reședința pe teritoriul Republicii Moldova;
 • declarația autentificată Notărial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani, care emigrează cu unul din părinți, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • declarația autentificată Notărial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reședința în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă și declarația din care să rezulte ca reprezentantul legal la care se stabilește minorul acordă spațiul locativ și întreținere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinții se prezintă suplimentar decizia autorității tutelare;
 • dovada achitării taxelor și tarifelor stabilite pentru serviciul prestat.

În cazul în care părinții solicitantului sunt domiciliați în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absența domiciliului părinților pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declarație pe propria răspundere în acest sens. În declarație solicitantul indică datele cu caracter personal complete ale părinților (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul și locul nașterii). În situația în care potrivit datelor din Registrul de stat al populației sau din fișierul manual se confirmă informația declarată de către solicitant, prezentarea declarației părinților acestuia nu este obligatorie.

În cazul în care părinții solicitantului sunt decedați, se prezintă certificatul de deces.

Dacă  solicitantul nu poate obține din anumite motive declarațiile specificăte la prezentul punct, acesta prezintă decizia instanței de judecată definitivă și irevocabilă privind lipsa obligațiilor legale neonorate față de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

La înmânarea pașaportului cu mențiunea privind autorizarea emigrării în care se indică statul de destinație, solicitantul predă subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern;
 • certificatul despre depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit și absența datoriilor față de buget, eliberat de serviciul fiscal;
 • documentul ce atestă excluderea din evidența militară – în cazul persoanelor supuse militar;
 • adeverința privind predarea carnetului de pensionar – în cazul beneficiarilor de pensii din partea statului.

Notă:

În cazul persoanelor care solicită autorizarea emigrării prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova, actul de identitate de uz intern, documentul ce atestă evidența militară și/sau carnetul de pensionar, precum și declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, se anexează la cerere și se transmit ÎS „CRIS „Registru”.

Înmânarea pașaportului

Pașaportul se înmâneaza personal titularului sau reprezentantului legal, contra semnatură, sau reprezentantului împuternicit prin procură. La cererea solicitantului, pașaportul poate fi înmânat prin intermediul retelei poștale a Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei" prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin livrarea pașaportului la adresa de destinație a solicitantului prin intermediul Oficiului mobil de documentare.

Se permite înmânarea pașaportului minorului, care a atins vârsta de 14 ani, dacă există consimțământul reprezentantului legal al acestuia. Consimțământul reprezentantului legal se depune în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată Notărial.

Cerințele privind aspectul exterior al solicitantului la fotografierea pentru actele de identitate

Informație pregatită:
Departamentul registrelor informaționale de stat
Pagina actualizată: 22.08.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS ”CRIS ”REGISTRU”