CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova

Paşaportul cetăţeanului RM

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează, la cerere, cetăţeanului pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Paşaportul se eliberează de la naştere. Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia că datele titularului din acestea vor fi identice.

Începînd cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sangvină, fotografia digitală) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

Paşapoartele, eliberate pînă la 01.01.2011, vor fi valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate.

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de până la 7 ani - pe un termen de 4 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.

 

informaţii generale

termene şi tarife

înlesniri

întrebări adresate frecvent

Modele:

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova fără date biometrice.

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice.

Pasaportul biometric cetateanului RM Pasaportul biometric cetateanului RM Pasaportul biometric cetateanului RM Pasaportul biometric cetateanului RM

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal de solicitant, în scris, la orice secţie (birou) de evidenţă şi documentare a populaţiei din ţară, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, titularul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vîrsta sub 12 ani sînt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte.

În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea paşaportului acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru copiii rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului cererea se depune, corespunzător, de autoritatea tutelară sau de administraţia instituţiei respective.

În cazul persoanelor care au dobîndit capacitatea deplină de exerciţiu pînă la atingerea majoratului în condiţiile art.20 aliniatele (2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova, cererea poate fi depusă personal cu anexarea actelor confirmative, după caz (certificatul de căsătorie, hotărîrea autorităţii tutelare sau hotărîrea judecătorească referitor la atribuirea capacităţii depline de exerciţiu minorului).

În cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Autoritatea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sînt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi existenţa restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii.

Documentele necesare:

Pentru persoanele care au atins vîrsta de 18 ani

 • actul de identitate de uz intern valabil - buletin de identitate, buletin de identitate provizoriu sau paşaportul de tip sovietic (modelul 1974)*;
 • paşaportul anterior (dacă există) sau declaraţia de pierdere/furt a paşaportului;
 • cerere pentru deţinere a două paşapoarte valabile, după caz;
 • documentul, care atestă grupa sangvină, la prima documentare;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale).

*Notă: buletinul de identitate provizoriu şi paşaportul de tip sovietic (modelul 1974) trebuie să fie însoţite de certificatele de stare civilă, după caz: certificatul de naştere; certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui; certificatul de căsătorie/divorţ; certificatul de deces soţ/soţie.

Pentru persoanele minore sau cele plasate sub tutelă sau curatelă

 • actul de identitate de uz intern al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului, în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani;
 • decizia autorităţii tutelare (în cazul persoanelor plasate sub tutelă, curatelă);
 • în cazul mamei solitare, documentul ce atestă acest statut eliberat de organele de stare civilă;
 • documentele de stare civilă (certificatul de naştere; certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă,; certificatul de căsătorie al părinţilor, de divorţ sau de deces al părinţilor);
 • certificatul ce atestă grupa sangvină a minorului, la prima documentare;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale);
 • declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru", sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ, dacă în hotărîrea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului.

La depunerea cererii pentru minorul, ai căror părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă instanţa de judecată a încredinţat minorul unuia din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate. Prezentarea hotărîrii menţionate nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată notarial.

Persoanele minore şi cele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru".

În cazul copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului reprezentantul acestora prezintă suplimentar:

 • îndreptarea autorităţii de resort privind plasarea copilului în instituţia specializată sau decizia autorităţii tutelare privind recunoaşterea statutului de copil fără supraveghere părintească;
 • certificatul de înmatriculare a copilului în instituţia specializată;
 • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei şi statutul său de reprezentant legal al copilului, eliberat de organul ierarhic superior sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară.

Pentru persoanele imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului;
 • actul de identitate de uz intern valabil al persoanei reprezentate;
 • 2 fotografii 100x150 mm şi 2 fotografii 30x40 mm, color, mat, pe fond alb şi semnătura persoanei reprezentate, aplicată pe suport de hîrtie care trebuie să fie autentificată de către notar pentru a fi scanată;
 • documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare (procura autentificată de notar, sau de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova);
 • certificatul medical ce atestă imobilitatea persoanei şi imposibilitatea prelevării amprentelor digitale (temporar sau permanent);
 • documentele de stare civilă (certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă), în cazul cînd solicitantul deţine buletin de identitate provizoriu sau paşaport de tip sovietic (modelul 1974);
 • declaraţia reprezentantului, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru"sau autentificată de notar, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate;
 • documentul ce atestă grupa sangvină,după caz;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există;
 • declaraţia de pierdere de model stabilit a paşaportului anterior, după caz;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, după caz. (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale).

Emigrarea autorizată

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, care solicită autorizarea emigrării, depun cererea în ţară la subdiviziunile ÎS "CRIS "Registru", iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cererea privind autorizarea emigrării se examinează în termen de pînă la 3 luni. Solicitantul care nu deţine paşaport, poate depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.

Pentru autorizarea emigrării solicitantul depune cererea însoţită de următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern;
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 • documentele de stare civilă, după caz, (certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi/sau divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei, avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie).
 • documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă ;
 • carnetul de pensionar ;
 • declaraţia părinţilor solicitantului care rămîn cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului;
 • declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămîne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • declaraţia autentificată notarial a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor stabilite pentru serviciul prestat.

În cazul în care părinţii solicitantului sînt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În declaraţie solicitantul indică datele cu caracter personal complete ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii). În situaţia în care potrivit datelor din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual se confirmă informaţia declarată de către solicitant, prezentarea declaraţiei părinţilor acestuia nu este obligatorie.

În cazul în care părinţii solicitantului sînt decedaţi, se prezintă certificatul de deces.

Dacă  solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificate la prezentul punct, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

La înmînarea paşaportului cu menţiunea privind autorizarea emigrării în care se indică statul de destinaţie, solicitantul predă subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern;
 • certificatul despre depunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi absenţa datoriilor faţă de buget, eliberat de serviciul fiscal;
 • documentul ce atestă excluderea din evidenţa militară – în cazul persoanelor supuse militar;
 • adeverinţa privind predarea carnetului de pensionar – în cazul beneficiarilor de pensii din partea statului.

Notă:

În cazul persoanelor care solicită autorizarea emigrării prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova, actul de identitate de uz intern, documentul ce atestă evidenţa militară şi/sau carnetul de pensionar, precum şi declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, se anexează la cerere şi se transmit ÎS „CRIS „Registru”.

Înmînarea paşaportului

Paşaportul se înmînează personal titularului sau reprezentantului legal, contra semnătură, sau reprezentantului împuternicit prin procură. La cererea solicitantului, paşaportul poate fi înmînat prin intermediul reţelei poştale a Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei" prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin livrarea paşaportului la adresa de destinaţie a solicitantului prin intermediul Oficiului mobil de documentare.

Se permite înmînarea paşaportului minorului, care a atins vîrsta de 14 ani, dacă există consimţămîntul reprezentantului legal al acestuia. Consimţămîntul reprezentantului legal se depune în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ÎS "CRIS "Registru" sau autentificată notarial.

Cerinţele privind aspectul exterior al solicitantului la fotografierea pentru actele de identitate

Informaţie pregatită:
Departamentul registrelor informaţionale de stat
Pagina actualizată: 09.04.2014
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2014 ÎS CRIS REGISTRU