• Română
 • English
 • Русский

Necessary documents and general information

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

Informații generale

Buletinul de identitate al cetaţeanului Republicii Moldova se elibereaza cetaţenilor cu domiciliul sau resedinţa pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi folosit pe teritoriul ţarii şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale pe termenele:

de la naștere până la 10 ani; de la 16 până la 25 ani; de la 45 ani – pe viață.
de la 10 până la 16 ani; de la 25 până la 45 ani;  

Actualmente sunt valabile următoarele modele de buletine de identitate:

Prima generație format ID-2
     

În circulaţie din iunie 1996

A doua generaţie format ID-1
     

În circulaţie din martie 2013

A doua generaţie format ID-1, policarbonat

În circulaţie din septembrie 2015

 

 

 

 

 

 

 

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

 1. prima adresare (în cazul în care persoana nu a deţinut act de identitate de uz intern);
 2. preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9);
 3. schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 4. constatarea inexactităţilor, erorilor, falsurilor în înscrisurile din documente;
 5. schimbarea domiciliului;
 6. schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearendare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 7. pierdere, furt sau deteriorare;
 8. expirarea termenului de valabilitate;
 9. dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 10. repatriere;
 11. la solicitarea titularului.

Depunerea cererii:

 1. Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune de către solicitant, în țară, la serviciile eliberare a actelor de identitate din rază de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.
 2. În străinătate, cererea se depune la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa acestora, în statele de reşedinţă a solicitanţilor, la orice altă misiune diplomatică sau oficiu consular de peste hotare.
 3. În cazul minorilor și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate, aflăte la tratament forţat, arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.
 4. Pentru copiii separaţi de părinţi, asupra cărora nu a fost instituită tutela sau curatela sau aflaţi în serviciile sociale de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alt tip de instituţie rezidenţială) cererea se depune, corespunzător, de autoritatea tutelară sau de administraţia instituţiei respective.
 5. Pentru persoanele imobilizate, aflate la tratament forţat, persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

 

 Documente necesare:

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 1. actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);
 3. certificatele de stare civilă, după caz:
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorț;
  • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;
  • certificatele de naștere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soțului/soției;
 4. extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatelor de divorţ;
 5. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă;
 6. avizul de stabilire a identității, eliberaț de instanța de judecată sau în cazul persoanelor aflăte la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute de instituțiile respective;
 7. documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare și certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau demersul instituției specializate;
 8. declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 9. documentul ce atestă grupa sangvină (dacă solicitantul nu a deţinut acte de identitate mecanolizibile);
 10. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea  adresei de domiciliu;
 11. dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

Prezentarea documentelor de stare civilă şi a celui ce atestă grupa sangvină nu este obligatorie dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate. În situaţiile respective, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate, în condițiile prevederilor legale, suplimentar, prezintă documente ce atestă dreptul la aceste înlesniri.

 

Identificarea

Minorii și persoanele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depuse în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii IS “CRIS “Registru” sau persoanei responsabilă din cadrul misiunii diplomatice şi oficiului consular al Republicii Moldova.

Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi pînă la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei) sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III. În aceste cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a solicitantului.

În cazul persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate).

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

 

Înmînarea

Buletinul de identitate se înmânează, contra semnătură, titularului sau reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură, iar la cererea solicitantului şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În cazul înmînării actului de identitate reprezentantului legal, acesta se identifică prin actul de identitate şi, după caz, prezintă documentul ce atestă plasarea sub tutelă sau curatelă.

Se permite înmînarea actelor de identitate minorilor, care au atins vîrsta de 14 ani, dacă există consimţămîntul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţămîntul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se autentifică de notar.