CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Buletinul de identitate al cetăţeanului RM

Buletinul de identitate al cetateanului RM

Buletinul de identitate al cetateanului Republicii Moldova se eliberează cetațenilor cu domiciliul sau resedința pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi folosit pe teritoriul țarii și peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaționale.

informații generale

termene și tarife

înlesniri

întrebari frecvente

Modele:

Buletin de identitate cu fișa de însoțire

Buletinul de identitate al cetateanului RM Buletinul de identitate al cetateanului RM Buletinul de identitate al cetateanului RM Buletinul de identitate al cetateanului RM

Buletin de identitate provizoriu

Buletin de identitate provizoriu Buletin de identitate provizoriu

Buletinul de identitate al cetateanului Republicii Moldova se elibereaza pe un termen de valabilitate:

 • de la nastere pîna la 10 ani;
 • de la 10 pîna la 16 ani;
 • de la 16 pîna la 25 ani;
 • de la 25 pîna la 45 ani;
 • de la 45 ani – pe viata.

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

 1. la prima adresare (în cazul în care persoana nu a detinut act de identitate de uz intern) restrictiipersoana suplimentar prezinta documentul ce atesta grupa sangvina, daca nu detine pasaport al cetateanului RM; actul de identitate de uz intern al reprezentatntului legal, pentru minori si persoanele plasate sub tutela sau curatela
 2. preschimbarea pasaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9) restrictiila preschimbarea pasaportului de tip sovietic persoana suplimentar prezinta pasaportul de tip sovietic - paginile care contin date privind numele, prenumele, data si locul nasterii, fotografia, IDNP, mentiunile privind apartenenta la cetatenia Republicii Moldova si înregistrarea la domiciliu/resedinta, date despre autoritatea emitenta
 3. schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal restrictiipersoana suplimentar prezinta certificatele de stare civila si avizele privind anularea, rectificarea si/sau completarea actului de stare civila în temeiul carora au fost efectuate modificarea, rectificarea, completarea datelor cu caracter personal ale solicitantului
 4. constatarea inexactitatilor, erorilor, falsurilor în înscrisurile din documente;
 5. schimbarea domiciliului restrictiipersoana suplimentar prezinta documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la resedinta sau, dupa caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei
 6. schimbarea denumirii sau a rangului localitatilor, strazilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiintare a localitatilor, a strazilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu
 7. pierdere, furt sau deteriorare restrictiipersoana suplimentar prezinta declaratia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern; Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea buletinului de identitate, în schimbul celui declarat pierdut sau furat, si între timp l-a regasit este în drept sa o retraga si sa solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care pîna la data depunerii declaratiei de regasire nu a fost confectionat un alt buletin de identitate. În asemenea caz, solicitantului i se restituie partial suma achitata pentru serviciul prestat
 8. expirarea termenului de valabilitate
 9. dobîndirea sau redobîndirea cetateniei Republicii Moldova restrictiipersoana care a dobîndit cetatenia Republicii Moldova si are domiciliul pe teritoriul ei sau se repatriaza fara pasaport al cetateanului Republicii Moldova, prezinta suplimentar adeverinta privind dobîndirea sau avizul privind recunoasterea cetateniei Republicii Moldova
 10. repatriere restrictiicetatenii Republicii Moldova care se repatriaza, prezinta suplimentar la documentele prevazute: (1) pasaportul cetateanului Republicii Moldova cu mentiunea privind stabilirea domiciliului în strainatate, daca îl are în posesie, sau pasaportul cetateanului strain al altui stat, daca poseda si alta cetatenie, sau actul de identitate ce atesta stabilirea cu domiciliu in strainatate; (2) declaratia de pierdere a pasaportului cetateanului Republicii Moldova, în cazul pierderii acestuia; (3) documentele ce atesta dreptul de proprietate sau de folosinta asupra spatiului locativ, cu exceptia cazurilor cînd solicitantul nu are posibilitate de a fi înregistrat la domiciliu sau la resedinta; (4) documentul din care sa rezulte ca minorul ramîne la întretinerea unui reprezentant legal sau declaratia în acest sens – în cazul în care minorul ramîne cu domiciliul în strainatate
 11. la solicitarea titularului restrictiiîn cazul eliberarii repetate a buletinului de identitate, prezentarea certificatelor de stare civila, a extrasului de pe actul de casatorie în cazul persoanelor care au desfacut casatoria în strainatate si în statul respectiv nu este prevazuta eliberarea certificatului de divort, a avizului cu privire la anularea, modificarea, rectificarea si/sau completarea actului de stare civila, eliberat de organul de stare civila si a deciziei autoritatii tutelare cu privire la plasarea sub tutela sau a curatelei sau decizia instantei de judecata cu privire la instituirea curatelei (în cazul persoanelor plasate sub tutela sau curatela) nu este obligatorie pentru cazurile prevazute la subpunctele 5)–8) si 11), din prezenta Lista, daca nu au intervenit schimbari în starea civila si în datele personale ale solicitantului din momentul eliberarii ultimului act de identitate ; suplimentar la cerere, persoana va depune în scris o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

Documente necesare:

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetateanului Republicii Moldova, solicitantul prezinta urmatoarele documente, dupa caz:

 1. actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmeaza a fi schimbat;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal;
 3. certificatele de stare civila:
  • certificatul de nastere;
  • certificatul de casatorie;
  • certificatul de divort;
  • certificatul de schimbare a numelui si/sau a prenumelui;
  • certificatele de nastere ale minorilor;
  • certificatul de deces al sotului/sotiei, dupa caz;
 4. extrasul de pe actul de casatorie în cazul persoanelor care au desfacut casatoria în strainatate si în statul respectiv nu este prevazuta eliberarea certificatelor de divort;
 5. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea si/sau completarea actului de stare civila;
 6. avizul de stabilire a identitatii, eliberat de instanta de judecata sau în cazul (persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, arest preventiv, în detentie sau retinute) eliberate de instantele respective;
 7. documentul ce confirma înputernicirile de reprezentare si certificatul medical care atesta imobilitatea persoanei sau demersul institutiei specializate;
 8. declaratia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 9. documentul ce atesta grupa sangvina;
 10. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la resedinta sau, dupa caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea  adresei de domiciliu;
 11. dovada achitarii taxelor si a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate, în conditiile prevederilor legale, suplimentar, prezinta documente ce atesta dreptul la aceste înlesniri.

În cazul minorilor, si persoanelor plasate sub tutela sau curatela, în calitate de solicitant pentru elinerarea buletinului de identitate actioneaza  reprezentantul legal al acestuia, cu conditia prezentei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate, aflate la tratament fortat, arest preventiv sau în detentie, cererea poate fi depusa prin reprezentant.

Pentru copiii ramasi fara ocrotirea parinteasca sau aflati la întretinerea statului cererea se depune, corespunzator, de autoritatea tutelara sau de administratia institutiei respective.

Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului si pîna la momentul adresarii nu au fost identificate sau identificarea anterioara a acestora nu pot fi probata se face în temeiul declaratiei pe proprie raspundere a solicitantului si a sotului(sotiei) sau a solicitantului si a unei rude de gradul I-III. În asemenea cazuri, dupa posibilitate, se prezinta suplimentar alte documente justificative eliberate de autoritatea administratiei publice locale sau de alta institutie de stat, care dispune de informatie despre persoana în cauza (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau munca, titlul de calatorie etc.), daca acestea contribuie la stabilirea identitatii persoanei.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune personal, în scris, la sectiile (birourile) evidenta si documentare a populatiei din raza de domiciliu sau resedinta a solicitantului.

Cetatenii Republicii Moldova, aflati temporar în strainatate, pentru obtinerea buletinului de identitate se pot adresa la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa acestora, în statele de resedinta ale solicitantilor, la orice alta misiune diplomatica sau oficiu consular de peste hotare.

Buletinul de identitate se înmîneaza personal titularului sau reprezentantului legal, contra semnatura.


Informatie pregatita:
Departamentul registrelor informationale de stat
Pagina actualizata: 20.05.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU