CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Buletinul de identitate al cetăţeanului RM

Buletinul de identitate al cetăţeanului RM

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi folosit pe teritoriul ţării şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale.

informaţii generale

termene şi tarife

înlesniri

întrebări frecvente

Modele:

Buletin de identitate cu fişa de însoţire

Buletinul de identitate al cetăţeanului RM Buletinul de identitate al cetăţeanului RM Buletinul de identitate al cetăţeanului RM Buletinul de identitate al cetăţeanului RM

Buletin de identitate provizoriu

Buletin de identitate provizoriu Buletin de identitate provizoriu

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de valabilitate:

 • de la naştere pînă la 10 ani;
 • de la 10 pînă la 16 ani;
 • de la 16 pînă la 25 ani;
 • de la 25 pînă la 45 ani;
 • de la 45 ani – pe viaţă.

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

 1. la prima adresare (în cazul în care persoana nu a deţinut act de identitate de uz intern) restricţiipersoana suplimentar prezintă documentul ce atestă grupa sangvină, dacă nu deţine paşaport al cetăţeanului RM; actul de identitate de uz intern al reprezentatntului legal, pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă
 2. preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9) restricţiila preschimbarea paşaportului de tip sovietic persoana suplimentar prezintă paşaportul de tip sovietic - paginile care conţin date privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, fotografia, IDNP, menţiunile privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu/reşedinţă, date despre autoritatea emitentă
 3. schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal restricţiipersoana suplimentar prezintă certificatele de stare civilă şi avizele privind anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă în temeiul cărora au fost efectuate modificarea, rectificarea, completarea datelor cu caracter personal ale solicitantului
 4. constatarea inexactităţilor, erorilor, falsurilor în înscrisurile din documente;
 5. schimbarea domiciliului restricţiipersoana suplimentar prezintă documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei
 6. schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu
 7. pierdere, furt sau deteriorare restricţiipersoana suplimentar prezintă declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern; Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea buletinului de identitate, în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care pînă la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt buletin de identitate. În asemenea caz, solicitantului i se restituie parţial suma achitată pentru serviciul prestat
 8. expirarea termenului de valabilitate
 9. dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova restricţiipersoana care a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul ei sau se repatriază fără paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova, prezintă suplimentar adeverinţa privind dobîndirea sau avizul privind recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova
 10. repatriere restricţiicetăţenii Republicii Moldova care se repatriază, prezintă suplimentar la documentele prevăzute: (1) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, dacă îl are în posesie, sau paşaportul cetăţeanului străin al altui stat, dacă posedă şi altă cetăţenie, sau actul de identitate ce atestă stabilirea cu domiciliu in străinătate; (2) declaraţia de pierdere a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, în cazul pierderii acestuia; (3) documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ, cu excepţia cazurilor cînd solicitantul nu are posibilitate de a fi înregistrat la domiciliu sau la reşedinţă; (4) documentul din care să rezulte că minorul rămîne la întreţinerea unui reprezentant legal sau declaraţia în acest sens – în cazul în care minorul rămîne cu domiciliul în străinătate
 11. la solicitarea titularului restricţiiîn cazul eliberării repetate a buletinului de identitate, prezentarea certificatelor de stare civilă, a extrasului de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, a avizului cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, eliberat de organul de stare civilă şi a deciziei autorităţii tutelare cu privire la plasarea sub tutelă sau a curatelei sau decizia instanţei de judecată cu privire la instituirea curatelei (în cazul persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă) nu este obligatorie pentru cazurile prevăzute la subpunctele 5)–8) şi 11), din prezenta Listă, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate ; suplimentar la cerere, persoana va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens

Documente necesare:

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 1. actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal;
 3. certificatele de stare civilă:
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorţ;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui;
  • certificatele de naştere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz;
 4. extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatelor de divorţ;
 5. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 6. avizul de stabilire a identităţii, eliberat de instanţa de judecată sau în cazul (persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute) eliberate de instanţele respective;
 7. documentul ce confirmă înputernicirile de reprezentare şi certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau demersul instituţiei specializate;
 8. declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 9. documentul ce atestă grupa sangvină;
 10. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea  adresei de domiciliu;
 11. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate, în condiţiile prevederilor legale, suplimentar, prezintă documente ce atestă dreptul la aceste înlesniri.

În cazul minorilor, şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru elinerarea buletinului de identitate acţionează  reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate, aflate la tratament forţat, arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Pentru copiii rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului cererea se depune, corespunzător, de autoritatea tutelară sau de administraţia instituţiei respective.

Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi pînă la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu pot fi probată se face în temeiul declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului şi a soţului(soţiei) sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune personal, în scris, la secţiile (birourile) evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.

Cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi temporar în străinătate, pentru obţinerea buletinului de identitate se pot adresa la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa acestora, în statele de reşedinţă ale solicitanţilor, la orice altă misiune diplomatică sau oficiu consular de peste hotare.

Buletinul de identitate se înmînează personal titularului sau reprezentantului legal, contra semnătură.


Informaţie pregatită:
Departamentul registrelor informaţionale de stat
Pagina actualizată: 20.05.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU