CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii> Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei>

Buletinul de identitate al cetăţeanului RM

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează cetațenilor cu domiciliul sau resedința pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi folosit pe teritoriul țarii și peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaționale.

informații generale

termene și tarife

înlesniri

întrebări frecvente

Buletinul de identitate de formatul ID 2

Buletinul de identitate ID2

Buletinul de identitate de formatul ID 1

Buletinul de identitate ID1

Modele:

Buletin de identitate cu fișa de însoțire

Buletinul de identitate al cetățeanului RM Buletinul de identitate al cetățeanului RM Buletinul de identitate al cetățeanului RM Buletinul de identitate al cetățeanului RM

Buletin de identitate provizoriu

Buletin de identitate provizoriu Buletin de identitate provizoriu

Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de valabilitate:

 • de la naștere până la 10 ani;
 • de la 10 până la 16 ani;
 • de la 16 până la 25 ani;
 • de la 25 până la 45 ani;
 • de la 45 ani – pe viață.

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

 1. la prima adresăre (în cazul în care persoana nu a deținut act de identitate de uz intern) restrictiipersoana suplimentar prezintă documentul ce atestă grupa sangvină, dacă nu deține pașaporț al cetățeanului RM; actul de identitate de uz intern al reprezentantului legal, pentru minori și persoanele plasate sub tutelă sau curatelă
 2. preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9) restrictiila preschimbarea pașaportului de tip sovietic persoana suplimentar prezintă pașaportul de tip sovietic - paginile care conțin date privind numele, prenumele, dată și locul nașterii, fotografia, IDNP, mențiunile privind apartenență la cetățenia Republicii Moldova și înregistrarea la domiciliu/reședință, date despre autoritatea emitentă
 3. schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal restrictiipersoana suplimentar prezintă certificatele de stare civilă și avizele privind anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă în temeiul cărora au fost efecțuate modificarea, rectificarea, completarea datelor cu caracter personal ale solicitantului
 4. constatarea inexacțităților, erorilor, falsurilor în înscrisurile din documente;
 5. schimbarea domiciliului restrictiipersoana suplimentar prezintă documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei
 6. schimbarea denumirii sau a rangului localităților, străzilor, de renumerotăre a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înființare a localităților, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu
 7. pierdere, furt sau deteriorare restrictiipersoana suplimentar prezintă declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern; Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea buletinului de identitate, în schimbul celui declaraț pierdut sau furat, și între timp l-a regasit este în drept să o retragă și să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la dată depunerii declarației de regăsire nu a fost confecționat un alt buletin de identitate. În asemenea caz, solicitantului i se restituie parțial suma achitată pentru serviciul prestat
 8. expirarea termenului de valabilitate
 9. dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova restrictiipersoana care a dobândit cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei sau se repatriază fărăpașaporț al cetățeanului Republicii Moldova, prezintă suplimentar adeverința privind dobândirea sau avizul privind recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova
 10. repatriere restrictiicetățenii Republicii Moldova care se repatriază, prezintă suplimentar la documentele prevăzute: (1) pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu mențiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, dacă îl are în posesie, sau pașaportul cetățeanului străin al altui stat, dacă posedă și altă cetățenie, sau actul de identitate ce atestă stabilirea cu domiciliu in străinătate; (2) declarația de pierdere a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, în cazul pierderii acestuia; (3) documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiului locativ, cu excepția cazurilor cînd solicitantul nu are posibilitate de a fi înregistraț la domiciliu sau la reședință; (4) documentul din care să rezulte că minorul ramîne la întreținerea unui reprezentant legal sau declarația în acest sens – în cazul în care minorul ramîne cu domiciliul în străinătate
 11. la solicitarea titularului restrictiiîn cazul eliberarii repetate a buletinului de identitate, prezentarea certificatelor de stare civilă, a extrasului de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate și în statul respectiv nu este prevazută eliberarea certificatului de divort, a avizului cu privire la anularea, modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă, eliberaț de organul de stare civilă și a deciziei autorității tutelăre cu privire la plasarea sub tutelă sau a curatelei sau decizia instanței de judecată cu privire la instituirea curatelei (în cazul persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă) nu este obligatorie pentru cazurile prevăzute la subpunctele 5)–8) și 11), din prezență Lista, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă și în datele personale ale solicitantului din momentul eliberarii ultimului act de identitate ; suplimentar la cerere, persoana va depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens

Documente necesare:

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 1. actul de identitate de uz intern aflăt în posesie ce urmează a fi schimbat;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal;
 3. certificatele de stare civilă:
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorț;
  • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;
  • certificatele de naștere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soțului/soției, după caz;
 4. extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate și în statul respectiv nu este prevazută eliberarea certificatelor de divort;
 5. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă;
 6. avizul de stabilire a identității, eliberaț de instanța de judecată sau în cazul (persoanelor aflăte la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute) eliberate de instanțele respective;
 7. documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare și certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau demersul instituției specializate;
 8. declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 9. documentul ce atestă grupa sangvină;
 10. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea  adresei de domiciliu;
 11. dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate, în condițiile prevederilor legale, suplimentar, prezintă documente ce atestă dreptul la aceste înlesniri.

În cazul minorilor, și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate acționează  reprezentantul legal al acestuia, cu condiția prezenței obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate, aflăte la tratament forțat, arest preventiv sau în detenție, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Pentru copiii rămași fărăocrotirea părintească sau aflăți la întreținerea statului cererea se depune, corespunzător, de autoritatea tutelăra sau de administrația instituției respective.

Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului și până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declarației pe proprie răspundere a solicitantului și a soțului(soției) sau a solicitantului și a unei rude de gradul I-III. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative eliberate de autoritatea administrației publice locale sau de altă instituție de stat, care dispune de informație despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau munca, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identității persoanei.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune personal, în scris, la secțiile (birourile) evidență și documentare a populației din rază de domiciliu sau reședință a solicitantului.

cetățenii Republicii Moldova, aflăți temporar în străinătate, pentru obținerea buletinului de identitate se pot adresă la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa acestora, în statele de reședință ale solicitanților, la orice altă misiune diplomatică sau oficiu consular de peste hotare.

Buletinul de identitate se înmânează personal titularului sau reprezentantului legal, contra semnatură.


Informație pregatită:
Departamentul registrelor informaționale de stat
Pagina actualizată: 19.08.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU